Slovník pojmov

Obsah článku

Obranné mechanizmy

Mechanizmy, ktoré slúžia k uchovaniu integrácie osobnosti či psychickej rovnováhy – teda k odstránenie úzkosti, ktorá je reakciou na zlyhanie, či neúspech. Rozpracoval ich Sigmund Freud a neskôr jeho dcéra Anna Freudová. Medzi obranné mechanizmy patrí napríklad:
1) Vytesnenie – týka sa situácií, v ktorých mal človek pocity úzkosti, viny, hanby a v ktorých zlyhal – a znamená vytlačenie týchto nepríjemných pocitov do nevedomia („Zase som si zapálil cigaretu...ach... škodí, ale tak... nevadí. Jedna proste nevadí.“).
2) Projekcia – proces, v ktorom človek, aby sa uchránil od úzkosti, pripisuje svojmu sociálnemu okoliu alebo iným jedincom vlastné potlačované pocity a myšlienky („Musíme zlikvidovať tých buzerantov, všetkých ich neznášam.“).
3) Regresia – zostup na vývinovo nižší stupeň psychickej činnosti v obtiažnych situáciach. (napr. dospelé ženy využívajúce otca na finančný príjem „tatinko..... dáš mi prosím ťa nejaké euríčka na topánočky, pekne ťa prosíííííím? :) ☺ ☺ ☺ ).
4) Racionalizácia – sekundárne ospravedlnenie spôsobu správania falošnými motívami („no... možno fakt veľa rodín ten alkohol rozbil a mnoho ľudí poškodil, ale tak... však je legálny. Tak to musí byť ok“) ... a mnohé ďalšie – viď Freudová.

Opiát

Generický názov užívaný pre alkaloidy z rastlín maku (Papaver somniferum) so schopnosťou navodiť analgesiu, euforiu a vo väčších dávkach stupor až kómu (útlm vedomia) a respiračnú depresiu (útlm dýchania) Termín opiát nezahrňuje syntetické opioidy, akými sú heroín alebo metadon.

Opioid

Generický názov užívaný pre alkaloidy z rastlín maku (papaver somniferum), ich syntetická anaoga a látky produikované v ľudskom tele, ktoré interagujú s tými istými špecifickými receptormi v CNS a inde v tele, so schopnosťou tlmiť bolesť a vyvolávať pocit pohody – euforie. Alkaloidy opia a ich syntentická analoga spôsobujú vo vyšších dávkach tiež stupor (útlm vedomia) až kómu (bezvedomie) a respiračnú depresiu (útlm dýchania).

Opium

Surová zmes sa získava vysušením šťavy, ktorá pomaly vyteká po narezaní zrejúcich makovíc rastliny maku (Papaver somiferum) a na vzduchu tuhne. Šťava obsahuje veľké množstvo dôležitých alkaloidov ako sú morfin, kodein, alebo papaverin.

Oxid dusný, rajský plyn

Plyn, ktorý má početné využitie v lekárstve a zubnej starostlivosti, hlavne ako anestetikum a pre ľahký úvod do narkózy. Inhalovanie tohto plynu za iným než lekárskym účelom je staré takmer 200 rokov. Účinok je po vdýchnutí najsilnejší medzi 15 až 30 sekundami po vdýchnutí „povznesený“ pocit trvá 2 až 3 minuty a subjektívne celkom zmizne do piatich minút. Na rozdiel od inhalácie rôznych tekavých látok by oxid dusný nemal spôsobiť výraznejší útlm dychu a srdečnej činnosti, prípadne bezvedomie s rizikom udusenia, což je pri užití tekavých látok pomerne časté. Dlhodobejšie inhalovanie tejto drogy zhoršuje psychomotorické funkcie, kognitívne funkcie, učenie a pamäť.

Paranoidný syndróm

Jeho základnou charakteristikou je vztahovačnosť. Postihnutý si interpretuje realitu spôsobom, ktorý vedie k pocitu ohrozenia a krivdy. Časté sú pocity prenasledovania. Syndrom je málo špecifický, je súčasťou klinického obrazu mnohých chorôb, častý je pri abúzu psychostimulancií (kokain, amfetamín, pervitín). Porucha je významná hlavne vtedy, ak má psychotickú hlbku, kedy pocit ohrozenia môže viesť k agresívnemu správaniu a útokom voči okoliu.

PCP – Fenylcyklidin, „andelský prach“

Psychoaktívna látka s účinkami na CNS, s budivými, bolesť tlmiacimi a halucinogénnymi účinkami. Táto látka bola do klinickej medicíny zavedená ako disociatívne enestetiku, ale jej užívanie bolo zakázané kvôli častému výskytu syndromu zostávajúceho zo straty orientácie, nekľudu a zmätenosti. Látky s podobnými účinkami sú ketamín a dexoxadrol. Obvyklá dávka je 5-15mg. Účinky sa začnú dostavovať po 5 minútach a vrcholia po 30 min. Na začiatku nastupuje euforia, pocit tepla, brnenie, vznášanie sa,... Môžu sa vyskytovať sluchové a vizuálne halucinácie, alemo zmenené vnímanie tela, skreslené vnímanie času a priestoru a rozpad myslenia. Účinky trvajú spravidla 4-6 hod. Behom „dojazdu“ sa môže vyskytnúť sebadeštruktívne násilné správanie.

Pervitin

N-methyl amfetamín. U nás najrozšírenejšia, najviac užívaná stimulačná droga (piko, perník, ). Takmer vždy sa vyrába z liekov – voľne dostupných proti nachladnutiu – obsahujúcich pseudoefedrin, alebo efedrin. „Speed“.

Peyotl (Peyote)

Narezané a usušené plátky (buttons) z rôznych druhov kaktusov (Lophophora williamsii, Anhalonium lewinii) s halucinogénnym účinkom. Peyotl pochádza z Chichuahanskej púšte. Psychoaktívnou látkou je mezkalin, ovyklá dávka je 300-500 mg, účinky trvajú 8-9 hod.V niektorých štátoch USA je úžívanie peyotlu legálne a je to legitímna súčasť náboženských obradov Native American Church.

Prekurzor

Predstupeň konečného štádia chemickej látky (drogy). Pojem Priamy prekurzor sa používa pre prekurzor, ktorý je poslendým krokom ku konečnej podobe výrobku (napríklad efedrin je prekurzorom pri výrobe pervitinu).

Prevalencia

V epidemiologii miera výskytu konkrétneho stavu / situácie alebo nemoci obvykle vyjadrená v počte prípadov na 10 000 ľudí v danej populácii.

Prchavé látky

Substancie, ktoré sa odparujú pri bežných izbových teplotách. Tekavé látky sa inhalujú pre svoje psychoaktívne účinky (tiež sa nazývajú ako inhalanty, inhalancia), do tejto skupiny patria organizcké rozpúšťadlá (nitrbenzeny – toluen), lepidlá, aerosoly, farby, riedidlá, rozpúšťadlá, benzín a nafta, čistiace prostriedky a droga amylnitrát. Niektoré sú toxické pre črevá, obličky, alebo srdce, niektoré poškodzujú mozog a periférnu nervovú sústavu.

Probačný dohľad

Dohľad nad správaním obvineného v skušobnej dobe pri podmienenom zastavení trestného stíhania, alebo dohľad nad správaním páchateľa trestnej činnosti pri podmienenom upustení od potrestania.

Prohibícia

Z historického pohľadu označuje termín obdobia zákazu predaja alkoholu v USA v rokoch 1919 – 1933. S odkazom k tomuto obdobiu a k neúspechu tejto „protialkoholovej politiky“ sa teraz tento termín niekedy používa k popísaniu súčasnej medzinárodnej „politiky kontroly“ (control policy), ktorý má v skutočnosti za cieľ obmedziť zákonné zachádzanie s drogami iba na lekárske a vedecké účely.

Predávkovanie / Overdosis

Užitie akejkoľvek drogy v takom množstve, ktoré vyvolá akútne fyzické alebo psychické nežiadúce účinky. Častý spôsob sebavraždy.Smrteľná dávka konkrétnej drogy sa líši individuálne a v závislosti na okolnostiach.

Príležitostné užívanie

Užívanie drog, ktoré nenaplňuje kritéria závilosti a nie je častejšie než raz za týždeň. Pojmu sa dáva prednosť, pred pojmom rekreačné úžívaniem, ktoré vyvoláva dojem, že každé takové užívanie je užívaním pre zábavu a neberie v potaz napríklad snahu zvládať negatívne emočné stavy alebo iné motívy.

Psychická závislosť

Pojem z veľkej časti zdiskreditovaný, ale miestami stále užívaný pre takvý typ závislosti na droge, ktorý sa neprejavuje vzostupom tolerancie alebo odvykacími absťákovými príznakmi. Modernejšie pojatie pojmu závislosti sa vyhýba odlišovaniu psychickej a somatickej závislosti.

Psychedelický

„Dušu otvárajúci“. Ide o skupinu substancií, ktoré sa radia do kategorie halucinogénov. Väčšina drog má predpovedateľné účinky. Psychedeliká sú ale príznačné tým, že ide o unikátne prežitky, ktoré veľmi súvisia s osobnou minulosťou a náladou jedinca, ktorý ich berie. S prostredím v ktorom sa nachádza (podnety, ktoré mu budú vrážať do vedomia). V skratke ide o takzvaný Set and Setting. Odhaľujú hlboké neverbalizovateľné prežitky. V 60.tych rokoch počas éry hippies sa odštartovala veľká psychedelická revolúcia, kedy sa do ulíc dostali psychedelické látky.

Psychoaktívna látka

Látka, ktorá mení duševné procesy – myslenie, alebo emócie a správanie. Tento pojem, tak isto ako jeho ekvivalent – psychotropná látka, je najviac neutrálny a najpopisnejší a týka sa všetkých druhov látok, povolených i zakázaných. Psychoaktívny neznamená nutne závilosť vytvárajúci.

Psychotropný

Je ekvivalentom termínu „psychoaktívny“. V najširšom zmysle slova znamená „majúci vplyv a účinky na duševný stav“. Z etymologického hľadiska pochádza z dvoch gréckych slov: psyché - duša a trepein - obracajúci, smerujúci k ... Čiže v určitom zmysle by bolo možné chápať tento termín aj ako „smerujúci k duši“, resp. k jej kvalitám, či obsahom.

Rekreačné užívanie

Neodborný a nepríliž presný výraz pre užívanie drog (obvykle nelegálnych) za rôznych spoločenských a rekreačných okolností. Za predpokladu, že dôsledkom nie je vznik závilosti a ďalších problémov. Typickými drogami sú konope, LSD a extáza. Typickými okolonosťami sú párty na bytoch, diskotéky, hudobné festivaly.

Relaps

Návrat k pitiu alebo k užívaniu iných drog po období abstinencie, často doprevádzaný návratom príznakov závilosti. Rýchlost, s ktorou sa príznaky závilosti vrátia, sa považuje za kľúčový indikátor posudzovania stupňa závilosti. Relas býva doprevádzaný súborom príznakov označovaných ako „syndrom porušenia abstinencie“ (depresia, rezignácia, pocity viny, hnev), ktoré prehlbujú a upevňujú obnovené užívanie drogy a môžu viesť k ďalšiemu kolu drogovej kariéry.

Sedatívum

Látka pôsobiaca tlmivo na CNS. Uľaví od úzkosti, navodí ukľudnenie a spánok. Niektoré z týchto látok môžu privodiť amnéziu (strata pamäte), ochabnutie svalstva a majú protikŕčové účinky. Väčšina triedení zahrňuje medzi sedatíva alkohol, barbituráty a chloralhydrát.

Serotonín

Primárne sa nachádza v tráviacej sústave, krvných doštičkách a centrálnej nervovej sústave zvierat, vrátane človeka. Pôsobí ako neurotransmiter, teda pomáha pri prenose nervových signálov. Ovplyvňuje proces spánku a termoregulácie. Často je zjednodušene považovaný za hormón, ktorý prispieva k pocitu pohody a šťastia. Nedostatok serotonínu sa prejavuje sklesnutou náladou, depresiou a poruchami spánku. LSD sa viaže práve na serotonínove receptory.

Steroidy

Prírodné alebo umelo vyrobené hormóny, ktoré viažu lipidy, obsahujúce molekulu cholesterolu, a pôsobia na chemické procesy v tele, rast a na pohlavné a iné fyziologické funkcie. Patria medzi nich hormony kôry nadoblyčiek (adrenalin, noradrenalin), mužské a ženské pohlavné hormóny a ich deriváty.

Stimulancia

Látky ovplyvňujúce CNS tak, že ju aktivujú, povzbudzujú alebo zvyšujú nervovú činnosť (tiež „psychostimulancia“). Patria sem amfetamíny, kokain, kofein, nikotín a niektoré syntetické látky, ktoré znižujú chu k jedlu.

Šluk

Slangový výraz pre kotlík nástroja, do ktorého sa nakladá sušina konope určená na zapálenie a transport cannabinoidov do tela. Väčšinou ide o kotlík zo šlukovky/fajky, ktorý je vtesnaný do uzáveru/štupla flaše, ktorý sa používa na klasické flaškové bongo.

Tabak

Upravené sušené listy Nicotiana Tabacum, ľuľkovitej rastliny, ktorá sa pestuje v mnohých krajinách. Hlavná psychoaktívna zložka je nikotín. Spolu s alkoholom, je tabak najrozšírenejšia rekreačne užívaná droga. Obvykle sa fajčí vo forme cigariet. Tabak má vysoký potenciál závilosti a je príčinou mnohých úmrtí na srdčené choroby a rakovinu pľúc.

Tanečné drogy

Drogy spojované so subkultúrou tanečných párty (styly rave, trance, house, acid house, techno, jungle a iné – tanečná scéna, jednotlivé štýly hudby, tanca, obliekania, vzorcov správanie návštevníkov sa rýchlo menia). Najznámejšou tanečnou drogou je MDMA (čistá forma), ktorá je hlavná súčasť Extázy. Amfetamíny (pervitin) a LSD (i keď psychedeliká ponúkajú silnejší prežitok v prírode).

Tlmivé látky

Látky, ktoré potláčajú, inhibujú alebo znižujú aktivitu centrálneho nervového systému. Hlavnou skupinou tlmičov CNS sú sedatíva / hypnotiká, opioidy a neuroleptiká. Napríklad tlmivé drogy zahrňujú alkohol, barbituráty, anestetiká, benzodiazepiny, heroín a metadon. Antikonvulzíva (lieky obmedzujúce nervové záchvaty – napr. epilepsiu) sú niekedy zahrnuté do skupiny tlmičov pre svoj tlmivý vplyv na abnormálnu nervovú aktivitu.

Tolerancia

Znižovanie účinku drogy pri opakovanom podávaní, či užívaní. Tolerancia sa zvyšuje najrýchlejšie, pokiaľ je droga podávaná často a vo zvyšujúcich sa dávkach. Je užitočné odlišovať metabolickú toleranciu od tolerancie na účinky. Metabolická tolerancia vzniká ako následok pôsobenia enzymov v črevách, ktoré spôsobuje zrýchlenie metabolizmu, zatiaľčo sa znižuje hladina drogy v krvi. Odhaduje sa, že tolerancia je výsledok schopnosti neuroadaptácie, tak isto ako sa organizmus uživateľa učí predvídať a prispôsobovať účinkom drogy.

Toluen

organické rozpúšťadlo, homolog benzenu. Lokálne dráždi, poškodzuje obličky, črevá, dlhodobé užívanie vedie k toxickej encefalopatii. Intoxikácia je podobná opitosti, euforická fáza je však kratšia, skoro nastáva útlm. Toluenisti sú ťažko liečiteľní, kvôli organickému poškodeniu mozgu, ktoré vedie k úbytku intelektových schopností.

Toxicita

Potenciál drogy mať toxické účinky alebo spôsobiť otravu. Takmer všetky látky (napríklad aj obyčajná potrava) majú určitú toxicitu, pokiaľ sú konzumované v odpovedajúcom množstve.

Trankvilizér

Skľudňujúci prostriedok, všeobecný pojem pre niekoľko druhov drog/liekov využívaných k odstráneniu príznakov rôznych duševných chorob. Tento pojem sa tiež môže používať k odlíšeniu týchto liekov od sedatív a hypnotík. Trankvilizéry majú tíšiaci a tlmivý účinok na psychomotorické procesy bez vplyvu na vedomie a myslenie (s výnimkou veľkých dávok)

Vaporizér/Vapík

Pri pálení čohokoľvek vznikajú splodiny, ktoré sú pre dýchacie cesty ohrozením. Vaporizér je prístroj, ktorý nezapáli rastlinu, ale ju iba nahreje na potrebnú teplotu, aby sa účinné látky vyparili. Následne sa obsah saklíku vdýchne. Ide o drahšie prístroje, ktoré chránia dýchacie cesty oproti uživateľom, ktorý konope fajčia.

Výškrab

Slangový výraz. Po spálení rastliny konope zostáva čierna hmota, ktorá sa usadzuje na nástrojoch, cez ktoré sa konope užíva. Po dlhodobejšom užívaní je na stenách kotlíku, fajky, bonga, šluku dostatok hmoty, ktorú niektorí uživatelia „vyškrábu“ a znovu zapália. Ide prakticky o recykláciu zvyškov, pri nedostatku konope.

Závislosť

Závislosť (dependence) a syndróm závislosti je definovaný v ICD-10 (medzinárodné klasifikácie zdravotných problémov) ako súbor behaviorálnych, kognitívnych a fyziologických fenoménov, ktoré sa vyvíjajú po opakovanom užití látky a ktorý typicky zahrňuje nasledujúce prejavy: silné želanie užiť drogu, nutkavá potreba; narušené ovládanie pri jej užívaní, strata vôľovej kontroly; pretrvávajúce užívanie aj napriek škodlivých následkom, neschopnosť odpútať sa navzdory telesným a duševným komplikáciam; priorizácia drogy pred všetkými ostatnými aktivitami a záväzkami, prevažujúca orientácia na životný štýl s drogou, jej zháňanie a zotavovanie sa z jej účinkov; zvýšená/znížená tolerancia; odvykací stav – absťák – pri vysadení alebo nedostatku drogy. Diagnostický a štatistický manuál Združenia amerických psychiatrov považuje za závislosť taký prípad, keď sa v období minimálne dvanástich mesiacov vyskytujú u dotyčnej osoby minimálne tri z nasledujúcich prejavov:

  1. Vytvára sa tolerancia, teda potreba užiť väčšie množstvo drogy.
  2. Pri vysadení drogy sa dostavujú abstinenčné príznaky a dochádza k užívaniu drogy, alebo náhradnej látky kôli tomu, aby sa predišlo abstinenčným príznakom.
  3. Jedinec siaha po väčšom množstve drogy, alebo ju užíva dlhšie, než mal v úmysle.
  4. Jedinec hovorí o prianí užívanie obmedziť, alebo sa neúspešne pokúša obmedziť, či skončiť s užívaním.
  5. Veľa času jedincovi zaberajú činnosti spojené so zaopatrením si drogy, užívaním a následným zotavovaním sa.
  6. Užívanie drogy narušuje zapájanie sa jedinca do spoločenských, odpočinkových a pracovných aktivít.
  7. Jedinec pokračuje s užívaním drogy nehľadiac na problémy s tým spojené.

Ak chceš odoberať novinky,

Máte k tejto kampani otázky, pripomienky, nápady, prípadne chcete pomôcť? Kontaktujte nás mailom, na t. č. +421907 944 374, alebo na Facebooku.

FAQ | dokumenty na stiahnutie | materiály pre médiá | správa adminovi o chybe na webstránke