Organizátori kampane

Kampaň za triezvu drogovú politiku je iniciatíva občianskych združení a jednotlivcov, ktorá sa snaží o racionalizáciu drogovej politiky na Slovensku. Chceme presadiť také drogové zákony, ktoré by neboli založené na represii, ale na prevencii a moderných vedeckých poznatkoch. Motívy pre túto činnosť sú zhrnuté v našom manifeste.

Hlavné ciele:
 • Presadiť pozitívnu zmenu drogovej politiky na Slovensku.
 • Podnecovať celospoločenskú diskusiu o téme drogovej politiky na báze odbornosti, vzájomnej tolerancie a otvorenosti k iným názorom.
 • Aktívne podporovať využívanie konopy v oblastiach zdravia, ekológie, hospodárstva a výskumu.
Podporné ciele:
 • Podporiť zmenu legislatívy týkajúcu sa nakladania s omamnými a psychotropnými látkami:
  - dekriminalizácia držby konopy a iných omamných a psychotropných látok pre potrebu užívateľa
  - dekriminalizácia pestovania rastlín obsahujúcich omamné a psychotropné látky pre potreby užívateľa
  - legalizácia liečebného konope pre všetkých pacientov, ktorí ho potrebujú
  - legalizácia CBD, nepsychoaktívnej zložky (nielen) konopy
 • Zvýšiť povedomie ľudí o skutočných rizikách, ale aj pozitívach užívania omamných a psychotropných látok.
Členovia kampane (občianske združenia):

Manifest

Drogy sú súčasťou ľudského života už od pradávna, či už ako lieky, nástroj spirituality alebo zdroj zábavy a príjemných pocitov. Boli súčasťou náboženských rituálov a vojnových výprav, tíšia neznesiteľné bolesti alebo nabudzujú telo a/alebo myseľ k aktivite. A ako všetko na svete majú aj ony svoju tienistú stránku. V súčasnosti si spájame drogy hlavne so závislosťou na nich a s kriminalitou s nimi spojenou. Je veľkou výzvou dnešných dní, ako sa s týmito negatívnymi javmi vysporiadame.

Momentálne sa takmer všetky štáty sveta snažia znížiť počet závislých a s tým spojenú kriminalitu predovšetkým kriminalizáciou takmer všetkého nakladania s drogami, nerozlišujúc obchodníkov s drogami a užívateľov; závislých a ľudí, ktorí majú užívanie drog pod kontrolou. Výnimkou spomedzi drog je akurát alkohol, ktorý je vo väčšine štátov tolerovaný ako rekreačná droga.

Takéto počínanie, kriminalizácia drog, má však viac negatívnych ako pozitívnych dopadov práve na tých, ktorých sa snažia tieto zákony ochrániť – závislých na drogách. V roku 2010 sa vo Viedni konala XVIII. medzinárodná konferencia AIDS, na ktorej medzinárodná vedecká komunita predstavila a podpísala Viedenskú deklaráciu, v ktorej  vyzýva k priznaniu škôd spôsobených „vojnou proti drogám“ a k reforme drogovej politiky.

Vojna proti drogám spôsobila, že závislí ľudia sú stigmatizovaní a namiesto pomoci sú ešte viac vyčleňovaní zo spoločnosti. Väzenie, príp. zápis v trestnom registri, znemožňuje týmto ľuďom uplatniť sa v spoločnosti ešte viac ako len samotná závislosť. Takisto rekreační užívatelia drog, ktorí nie sú závislí, sú kriminalizovaní, aj keď väčšina z nich sa inej trestnej činnosti nedopúšťa. Kriminalizácia drog taktiež podnietila vznik drogovej mafie, ktorá je z roka na rok silnejšia a v mnohých štátoch (napr. Mexiko) už úplne nezvládateľná.

Niektoré štáty (napr. Portugalsko, Uruguaj a niektoré štáty USA) si však našťastie už začali uvedomovať neblahé dopady tejto väčšinovej drogovej politiky a spustili vlastné drogové politiky založené na prevencii a „harm reduction“ – zmenšovaní škodlivých dopadov užívania drog. Tieto štáty sa snažia zmenšovať počet závislých dekriminalizáciou držby drog pre vlastnú potrebu, poradenstvom a dobrovoľnou liečbou závislostí namiesto väzenia (Portugalsko) alebo legalizáciou niektorých drog (Uruguaj), čím sa snažia obmedziť drogovú mafiu a rehabilitovať rekreačných užívateľov drog.

Zvláštnu pozíciu vo svete drog má konopa, ktoré je najčastejšie užívanou nelegálnou drogou v Európe. V niektorých krajinách je jej predaj tolerovaný (Holandsko) alebo umožnené pestovanie pre vlastnú potrebu (Španielsko). Taktiež sa začína legalizovať jej predaj na lekárske účely (Izrael, niektoré štáty USA, Česká republika, ...). A možno vďaka nej sa pohľad ľudí na drogy a užívateľov drog začne meniť.

Pripájame sa k tejto Viedenskej deklarácii a vyzývame k zmene legislatívy, ktorá by bola založená na moderných vedeckých poznatkoch a prevencii, a ktorá by umožnila užívateľom drog, či už závislým, rekreačným užívateľom alebo pacientom, dôstojné miesto v spoločnosti.

Ak chceš odoberať novinky,

Podpíš petíciu za triezvu drogovú politiku

Máte k tejto kampani otázky, pripomienky, nápady, prípadne chcete pomôcť? Kontaktujte nás mailom, na t. č. +421907 944 374, alebo na Facebooku.

FAQ | dokumenty na stiahnutie | materiály pre médiá | správa adminovi o chybe na webstránke