Fakty o súčasnej drogovej situácii a navrhované riešenia

 Súčasná drogová situácia v spoločnosti: 

 • najprísnejšie tresty za držbu drog v EÚ a pritom štatistiky potvrdzujú nárast ich užívania za posledných 20 rokov = súčasný model drogovej politiky je nefunkčný
 • dopyt priamo ovplyvňuje ponuku a pomáha udržiavať čierny trh a organizovaný zločin
 • vyvodzovanie trestnoprávnej zodpovednosti za držbu malého množstva drog pre vlastnú spotrebu neefektívne plýtva finančnými zdrojmi (dokazovanie) a personálnymi kapacitami (polícia, súdy, väznice)
 • stigmatizácia najmä mladých ľudí, zhoršenie spoločenského uplatnenia (zápis do registra trestov), neprimeraný zásah do osobnej sféry
 • prísne trestné postihy za držbu marihuany ako najčastejšie užívanej drogy má za následok zvýšenú tendenciu užívať neznáme a potenciálne nebezpečné látky
 • v prípade tzv. marihuany znemožňovanie svojpomocnej liečby u niektorých oficiálne nevyliečiteľných chorôb

Navrhované riešenie:

 • dekriminalizácia držby drog pre potrebu užívateľa
 • vybudovanie komplexného samofinancujúceho modelu s akcentom na prevenciu + zachovanie primeraného odradzujúceho efektu v rovine priestupku
 • želaný efekt spočíva v:
     a)  odbremenenie orgánov činných v trestnom konaní a súdov
     b)  narušenie štruktúr organizovaného zločinu (užívateľ si konopu radšej dopestuje sám než by si kupoval u dílera)
     c)  obmedzenie kontaktu užívateľov konopy s kriminálnym prostredím a zníženie rizika prechodu na iné tvrdšie drogy
     d)  zníženie rizík poškodenia zdravia užívateľov, ktorí kvôli súčasnému právnemu stavu radšej experimentujú s neznámymi legálnymi látkami („legal highs“)
     e)  vytvorenie zdroja financovania (výnosy z pokút) pre preventívne aktivity a založenie samofinancujúceho modelu drogovej prevencie 1  
     f)  zlepšenie sociálneho statusu a inklúzie užívateľov, čo zabezpečí ich lepší prístup k rôznym formám pomoci
     g)  prelomenie tabu a zvýšenie záujmu občianskej spoločnosti o problematiku, čo napomôže k celkovej osvete
     h)  celkové zníženie miery užívania v budúcnosti vďaka preventívnym programom zameraným na mládež 2
     i)   dobehnutie západných krajín EÚ, pokiaľ ide o efektivitu a účelnosť právnych úprav

    

1 v roku 2012 bolo pre držbu drog pre vlastnú spotrebu trestne stíhaných cca 1200 osôb; ak by sa na pokutách
vybralo priemerne 200 €/osoba, tak by sa vytvorili zdroje vo výške 240 000 € ročne (nerátajúc úspory na
znalecké posudky, čo je v súčasnosti cca 360 000 € ročne)

2 V prípade zadržania malého množstva drog u mladistvej osoby je možné upustiť od uloženia pokuty, ak by sa
mladistvá osoba dobrovoľne zapojila do edukatívneho programu sekundárnej prevencie, resp. liečby závislosti

 

Ak chceš odoberať novinky,

Podpíš petíciu za triezvu drogovú politiku

Máte k tejto kampani otázky, pripomienky, nápady, prípadne chcete pomôcť? Kontaktujte nás mailom, na t. č. +421907 944 374, alebo na Facebooku.

FAQ | dokumenty na stiahnutie | materiály pre médiá | správa adminovi o chybe na webstránke