Slovník pojmov

Obsah článku

AA – Anonymní alkoholici

Organizácia pomáhajúca alkoholikom prekonať závislosť pevným programom. O efektivite AA existujú v odbornej literatúre presvedčivé doklady.

Abstinenčný syndróm / Absťák / Withdrawal

Súbor rôzne závažných a rôzne kombinovaných príznakov, ktoré sa objavujú po vysadení alebo znížení dávky psychoaktívnej látky, ktorá bola užívaná opakovane a dlhodobo, alebo vo vysokých dávkach. Prítomnosť tohto syndrómu je podmienkou pre diagnózu závislosti. Withdrawal sa líši od užívanej látky a od jednotlivca.

Abúzus / Zneužívanie

Podľa Diagnostického a štatistického manuálu duševných porúch (DSM-IV) je abúzus psychoaktívnych látok definovaný ako „maladaptívny vzorec užívania látky vedúcej ku klinicky významenému poškodeniu alebo psychickej úzkosti, prejavených raz, či viac krát v nasledujúcich 12 mesiacoch“.

Agonista

Látka, ktorá pôsobením na neuronový receptor vyvoláva zhodné reakcie ako látka porovnávaná: napríklad metadon je agonistou heroinu, či morfia na opiátových receptoroch.

Alkohol

Hlavná psychoaktívna zložka je ethanol (C2H5OH). V našej kultúre je táto droga hlboko zakorenená. Je zodpovedná za väčšie zničenie vzťahov a poškodení organizmu až smrti, než všetky ostatné substancie dokopy (s výnimkou tabaku).

Amfetamín

Látka z veľkej skupiny syntetických drog so silným stimulačným (sympatomimetickým) účinkom na centrálnu nervovú sústavu. Najčastejšie zenužívanou skupinou drog tejto skupiny je amfetamín a metamfetamín (pervitín). Blízkou príbuznou skupinou drog sú halucinogénne amfetamíny a látky z okruhu MDMA.

Antagonista

Látka, ktorá pôsobí proti účinkom inej látky. Farmakologicky pôsobí tak, že na neurónovm receptore zabraňuje účinku inej látky (agonistu), a tak vyvoláva špecifický somatický alebo behaviorálny efekt sprostredkovaný pôvodným receptorom.

Antidepresívum

Psychoaktívna látka, liek predpisovaný pre liečbu depresívnych ochorení – je možné na nich vybudovať závislosť. To, že je niečo legálne neznamená, že je to bezpečné (viď alkohol).

Bad trip

Slangový výraz pre negatívny, nepríjemný prežitok po užití drogy. V rôznej miere sa objavujú nasledujúce príznaky: pocit straty kontroly, porucha vnímania vlastného tela, priestoru a času, depresie, úzkosť, bizardné a desivé halucinácie, strach zo zošalenia, smrti alebo katastrofy, zúfalstvo a sebavražedné myšlienky. Primárne sa Bad trip objavuje pri halucinogénoch a psychedelikách, pri ktorých sa ťažšie anticipuje priebeh užitia látky, keďže úzko súvisia s osobnou historiou jedinca, jeho set and settingom.

Barbituráty

Používajú sa ako hypnotiká, anestetiká, alebo tiež niekedy proti epileptickým záchvatom. Je to skupina látok so silne tlmiacimi účinkami na CNS. Akútne a chronické užívanie má podobné účinky ako užívanie alkoholu. Je možné riziko smrtelného predávkovania (to že sú legálne neznamená, že sú automaticky bezpečné – viď viď alkohol). Nahradili ich bezpečnejšie Benzodiazepiny. Vysoké a rýchle riziko závislosti. Kombinácia s alkoholom zvyšuje riziko smrti.

Bongo

Sklenený, umelohmotný, prípadne vlastnoručne z plastových fliaš vytvorený nástroj určený na transport cannabinoidov z rastliny konope ku cannabinoidným receptorom primárne v mozgu. Bongo je efektívnejšie než joint, šlukovka, fajočka. Keďže sa väčšina dymu (a aktívnych látok) udrží vo vnútri nástroja, kde čaká na vdýchnutie (joint je menej efektívny, keďže vietor fajčí spolu s vami).

Cannabis / Konope

všeobecný termín užívaný k označeniu jednotlivých psychoaktívnych i nepsychoaktívnych zložiek celej rastliny konope tzv. marihuany.

Crack / Kokaín / Koks / Sneh

Alkaloid získaný z kokových listov, prípadne syntetizovaný. Bol pôvodne používaný ako lokálne anestetikum (Sigmund Freud bol veľkým fanúšikom), dokonca sa objavoval v Coca-Cole (Coke). Ide o silný stimulant CNS, ktorý vytvára euforiu a pocity bdelosti. Často je predávaný ako biele, priehladné kryštalické vločky, či prášok.

Dealer

Predajca drog. Najčastejšie ide o malú rybu, konečný článok nezákonného obchodu s drogami, ktorý posúva substanciu uživateľovi. Môže ísť o amatérov i o profesionálov, ktorí distribúciu povýšili na vyšší level (mafie prepojené na štátny aparát). Amatéri dealujú väčšinou pre ľahšie zabezpečenie drogy pre svoje potreby. (lacnejšie a ešte aj zarobí)

Detoxikácia

Zmyslom je zbavenie organizmu návykovej látky. To sa môže diať buď bez použitia liekov, alebo za farmakologickej podpory cielenej na prekonanie odvykacích príznakov, absťáku.

Dopamín

Chemická látka, ktorá funguje ako neutransmiter vznikajúci v mozgu, konkrétne v hypotalame. Má rozhodujúci význam pri spracovaní informácií vo frontálnom laloku mozgu v kognitívnych funkciách. Dopamín je spájaný so systémom príjemných vnemov, a s motiváciou k rôznym aktivitám. V určitých častiach v mozgu sa uvoľňuje pri prirodzených príjemných aktivitách, ako je napríklad príjem potravy, sex alebo fyzická aktivita. O tejto teórii sa často diskutuje v súvislosti s mechanizmom pôsobenia drog, ako sú kokaín alebo amfetamíny, ktoré vedú priamo alebo nepriamo k zvýšenej hladine dopamínu v súvisiacich častiach mozgu. Teória je súčasťou neurobiologického výkladu mechanizmu vzniku drogovej závislosti. Ale teória, podľa ktorej je dopamín jednoducho „motivujúca chemikália,“ ktorá bola v raných fázach výskumu bežná, je teraz pokladaná za príliš zjednodušenú. Dopamín sa totiž v mozgu uvoľňuje aj pri nepríjemných podnetoch. Súčasný výskum naznačuje význam dopamínu skôr ako mechanizmus predvídania odmeny. Ako taký by mohol byť spájaný skôr s túžbou ako s potešením.

Droga

Termín má viacero významov. V medicíne odkazuje na niektoré liečivá, ktoré predchádzajú alebo vyliečia chorobu alebo pre zvýšenie fyzickej či psychickej kondície. Vo farmakológii sa termín vzťahuje na niektoré fyziologické procesy v tkanive alebo organizmu. Pôvodne sa vo farmakológii označovala termínom „droga“ sušená časť rastliny určená k terapeutickému využitiu. Často sa pojmom „droga“ rozumie psychoaktívna látka a ešte častejšie ide o synonymum pre drogy nezákonné. Kofein, tabak, alkohol a ďalšie látky sú tiež bežne užívane bez lekárskeho predpisu a sú to tiež drogy, pretože sú užívané primárne pre svoj psychoaktívny efekt.

Drogová politika

Súbor zásad, cieľov a opatrení navrhnutých a prevedených k riešeniu problému drog, hlavne nezákonnách, na úrovni miestnej, štátnej alebo medzinárodnej. Okrem stratégie postihovanie ponuky drog – tzv represie, sa má rozvíjať i sekundárna stratégia – teda na prevenciu proti užívaniu. V súčastnosti sa začína aplikovať tretia stratégia „Harm Reduction“ – znižovanie poškodenia drogami.

Efedrin

Alkaloid, ktorého chemická štruktúra a farmakologický efekt ukazujú podobné efekty ako epinephrin a amfetamíny.

Fínske

Slangový výraz. Umelohmotná fľaša sa naplní vodou, pričom je spodok flaše narezaný/prepálený – pre potreby vypúšťania vody. Na vrchu je Šluk/kotlík s naloženou sušinou konope. Pri zapálení sa spodný otvor odhalí, čím plná fľaša začne zo spodku vytekať. Vzniká podtlak, ktorý ťahá dym zo zapáleného konope do útrob flaše, kde čakajú cannabinoidy na transport k receptorom.

Harm Reduction

Prístup, ktorý znižuje či minimalizuje poškodenie drogami u ôsob, ktoré v súčastnosti nejaké drogy užívajú a nie sú motivovaní k tomu, aby užívanie zanechali. HR sa snaží minimalizovať, obmedziť, či zmierniť riziko ohrozujúce zdravie a život jedinca. (Napríklad alkohol predávaný od 18 roku; dodávka čistých neinfikovaných ihiel pre uživateľov heroínu, aby sa nenakazili napr. AIDS; poskytovanie pravdivých objektívnych informácií, rady, tipy, triky na zníženie potenciálneho poškodenia organizmu.)

Hríbiky / hubičky

Slangový výraz, ktorým sa myslia primárne halucinogénne psychedelické huby najčastejšie rodu Psilocybe (holohlavce, česky lysohlávky) – semilanceata (Holohlavec končistý), bohemica (český), cyanescens (modrejúci) a ďalej rodu Amanita (Amanita muscaria – Muchotrávka červená). Psychedelické huby patria medzi najstaršie halucinogénne látky, archelogické nálezy dokazujú, že mali významné miesto v náboženstve starých národov.
Rod Psilocybe na Wikipédii.

Inhalácia

Aplikácia drogy vdychovaním dymu zo zahriatej (vaporizovanej) alebo spalovanej látky, výparov prchavej látky, prípadne plynu.

Intoxikácia

Stav nastávajúci po aplikácii dostatočného množstva psychoaktívnej látky, ktorej následkom sú zmeny úrovne vedomia, rozpoznávacích schopností, kognitívnych schopností, vnímania, schopnosti úsudku, emócií (afektivity), správania a ďalších psychických funkcií a reakcií. Priebeh intoxikácie je várazne závislý na typu a dávke drogy, je ovplyvňovaný individuálnou hladinou tolerancie, prostredím v ktorom sa uživateľ nachádza i ďalšími faktormi.

Intrapersonálny konflikt

Freudov pojem vysvetlujúci psychodynamiku intrapsychických štruktúr medzi Id (zvieracia časť človeka požadujúca okamžité uspokojenie pudov a potrieb), Ego (Ja zložka, ktorá hľadá ideálne správanie medzi potrebami ID a morálnymi požiadavkami Superega), Superego (zvnútornené pravidlá a morálka od rodičov a kultúry, v ktorej jedinec vyrastá a s ktorou sa identifikuje.) Konflikty medzi ID a Egom sú vyvolané požiadavkami na okamžité uspokojenie zo strany ID a Egom ktoré hľadá pre uspokojenie vhodný okamih (napríklad ID hovorí „som nadržaný“ – Superego hovorí, že treba byť verný. A Ego/Ja teda reaguje, že sexuálny pud vybije na svojej priateľke doma a nie že chmatne na ulici prvú sporne odetú samičku.) Pri braní drogy sa k slovu dostáva ID, pri abstinenčnom syndróme Superego.

Jakartská deklarácia

Prehlásenie podpísané delegátmi 4. medzinárodnej konferencie na podporu zdravia v júli 1997; aktualizuje princípy medzinárodnej podpory zdravia, ktoré boli v hlavných rysoch načrtnuté v Ottawskej charte. Nové dôležité body zahrňujú: definíciu podpory zdravia ako: „umožnenie občanom zlepšit svoje zdravie a zvýšiť svoju kontrolu nad ním“ (konope????); zdôraznenie potreby, aby vlády „investovali do podpory zdravia“; potrebu využitia potenciálu súkromného sektoru vytvárať pokrok a spoluprácu s ním; uznanie výrazných zmien v politickej a sociálnej oblasti, v ktorých sa koncom 20. storočia utvárala politika prístupu k verejnému zdraviu a konečne dôraz na zaisťovanie kvality života.

Joint

Konopná cigareta, ktorá môže byť ušúľaná spolu so zmesou tabaku a sušiny konope, prípadne čisto zo sušiny konope. Typicky má kónický tvar so zúžením u filtru. Ide o najtypickejšie a najsymbolickejšie užívanie konope.

Kodein

Opiát, jeden z najvýznamnejších alkaloidov opia. V organizmu sa demetyluje na morfin. Jeho účinok je preto podobný morfiu, ale omnoho slabší. Jeho potenciál závilosti je menší a preto nepodlieha tak prísnym predpisom ako morfium. Býva súčasťou najrôznejších analgetických zmesí.

Kofein

mierny stimulant CNS, s účinkom vasodilatačným (rozširuje cievy) a diuretickým. Kofein sa nachádza v káve, čaji, čokoláde, Coca-cole a vniektorých iných nealkoholických nápojoch. Akutné a chronické nadužívanie (denný príjem 500mg a viac) s výslednou toxicitou je označované ako „kofeinizmus“. Symptomy zahrňujú nepokoj, nespavosť, zčervenanie tváre, svalové zaškubnutia, tachykardiu, zažívacie poruchy zahrňujúce bolesť brucha, problémy s rečou alebo neusporiadané myšlienky a reč. Existuje abstinennčý syndróm u kofeinistov.

Kýbel

Slangový výraz pre old school metódau dopravenia cannabinoidov do tela. Kýbel/Vedro plné vody slúži ako podtlak, ktorý vznikne ak sa do vedra ponorí narezná flaša, ktorá sa pomaly vyťahuje pri paralelnom zapalovaní kotlíku, ktorý je upevnený na vrchole fľaše. Takto vytvorené bongo s podtlakom vody ťahá dym do útrob flaše, kde cannabinoidy čakajú na transport k receptorom.

LSD

Diethylamind d-formy kyseliny lysergovej, lysergid – je semisyntentická droga odvodená od kyseliny lysergovej, ktoré je jedným z alkaloidov námelu (útvar vytvorený na klase obilia parazitujúcou hubou). Látka objavená Albertom Hoffmanom vroku 1943 – jeho intoxikácia látkou a následná jazda na bicykli domov je považovaná v análoch psychedelickej subkultúry za najznámejší „trip“. V Československu sa LSD aktívne vyrábalo v Opave a Komárne. Na univerzitách boli zaslané dávky s cieľom objasniť účinok. V tých časoch sa malo za to, že LSD dokáže navodiť podobné prežívanie aké majú ľudia postihnutí rôznymi psychozámi – napríklad schizofréniou a že vďaka takémuto prežitku psychiatri a psychológovia lepšie pochopia svojich pacientov, klientov.

Legalizácia

zrušenie zákazu nelegálnej aktivity, napríklad nelekárskeho predaja a konzumácie psychoaktívnych látok. Neznamená to nevyhnutne zrušenie všetkých kontrolných mechanizmov týkajúcich sa danej aktivity – napríklad obmedzenie predaja mladistvým.

Manický syndróm

Patrí medzi afektívne poruchy, predstavuje protipól depresívneho syndrómu. Jedná sa o patologicky elevovanú náladu spojenú s urýchlením psychomotorického tempa. Človek postihnutý týmto syndrómom obyčajne pociťuje veľké množstvo energie, mizne ale výrazne znižuje potrebu spánku. Manický syndrom sa vyskytuje buď ako jedn afáza bipolárne afektívnej poruchy (maniodeprsívny syndróm) alebo samostatne. Môže byť vyvolaný užitím látky s psychostimulačným účinkom.

MDMA / Molly / Extáza / Koleso

syntetický derivát amfetamínu. Je najrozšírenejšia spomedzi tzv. diskotékových, tanečných drog. MDMA je hlavnou látkou obsiahnutou v Extáze (ktorá na čiernom trhu obsahuje rôzne prímesy). Patrí medzi stimulanty, ktoré nakopnú človeka, že dokáže pretancovať celú noc. Na druhú stranu prehrievajú organizmus a hrozí riziko dehydratácie. V súčastnosti sa využíva MDMA pri terapii Post Traumatic Stress Disorder. Vyvoláva pocity šťastia a pohody, znižuje sociálnu inhibíciu. Po užití extázy je človek zhovorčivý, má intenzívne pocity spolupatričnosti. Extáza robí ľudí priateľskejšími, potláča pocity únavy a hladu. Jej užívateľ prekypuje energiou. Medzi bezprostredné telesné účinky patrí zrýchlený tep, zvýšený krvný tlak, prehriata pokožka a svrbenie. Bežná dávka je 75-150 mg.

Metadon

Syntetická droga opiátového typu používaná v udržovacej terapii osôb závislých na opioidoch. Má dlhý polčas účinku a pri liečebnom použití býva obvykle podávaná perorálne, raz denne, pod dohľadom. Ide o látku najviac používanú v západných krajinách pri substitučnej liečbe opiátovej závilosti.

Narkotikum

Chemická látka navodzujúca útlm, zmenu vedomia, poruchu vedomia a necitlivosť k bolesti. Tento termín sa väčšinou používa pre opiáty a opioidy. V bežnej reči a v právnej terminológii niektorých krajín je často nepresne používaný a označujú sa ním všetky ilegálne drogy, bez ohľadu na ich farmakologické vlastnosti (takže aj hulič trávy je „narkoman“, pričom ide samozrejme o nezmysel)

Neurotransmiter

Chemická látka uvoľňovaná z nervového zakončenia na synapsii. Slúži na prenos impulzu cez synaptickú štrbinu a umožňuje tak ďalšie šírenie podráždenia (v nervovom systéme – vzniknutého aktivačného potenciálu) alebo vyvolanie určitej reakcie. Neurotransmitery sa delia na excitačné (s budivým účinkom) a inhibičné (s tlmivým účinkom). K najznámejším neurotransmiterom patria dopamín, serotonín, acetylcholín, GABA a niektoré ďalšie

Neuróza

Funkčná duševná porucha, obtiaže, ktorými trpí neurotik môžu byť subjektívne vnímané ako veľmi nepríjemné, nie je však závažnejšie postihnutá schopnosť správne vnímať a interpretovať realitu. Súčasná klasifikácia duševných chorôb užíva termín „neurotická porucha“ ako nadradený termín pre väčšiu skupinu chorôb, pre ktoré sú charakteristické symptómy ako úzkosť, fóbia, obsesia a kompulzia, poruchy spánku, obavy z budúcnosti, psychická únava, podráždenosť a depresia. Často sa vyskytujú aj telesné obtiaže: pocity horka a chladu, bušenie srdca, bolesti hlavy, kolapsy, triaška.

Nikotín

Alkaloid, ktorý je hlavnou psychoaktívnou látkou tabaku. Má jak stimulačný, tak subjektívne uvoľňujúci účinok. U niektorých osôb zvyšuje bdelosť a kapacitu zamerania pozornosti. U iných znižuje úzkosť a pohotovosť k podráždeniu (irritabilitu), taktiež znižuje chuť k jedlu. Dlhodobé užívanie nikotínu sa stáva kompulzívne. Odvykací syndróm – abstinenčný – sa prejavuje dysforiou, depresiami, nespavosťou, bušením srdca, podráždenosťou, zhoršením koncetrácie a úzkosťou. Vyvoláva fyzickú a psychickú závislosť (pre porovnanie konope fyzickú závislosť nevyvoláva).

Ak chceš odoberať novinky,

Máte k tejto kampani otázky, pripomienky, nápady, prípadne chcete pomôcť? Kontaktujte nás mailom, na t. č. +421907 944 374, alebo na Facebooku.

FAQ | dokumenty na stiahnutie | materiály pre médiá | správa adminovi o chybe na webstránke