Slovník pojmov

Obsah článku

AA – Anonymní alkoholici

Organizácia pomáhajúca alkoholikom prekonať závislosť pevným programom. O efektivite AA existujú v odbornej literatúre presvedčivé doklady.

Abstinenčný syndróm / Absťák / Withdrawal

Súbor rôzne závažných a rôzne kombinovaných príznakov, ktoré sa objavujú po vysadení alebo znížení dávky psychoaktívnej látky, ktorá bola užívaná opakovane a dlhodobo, alebo vo vysokých dávkach. Prítomnosť tohto syndrómu je podmienkou pre diagnózu závislosti. Withdrawal sa líši od užívanej látky a od jednotlivca.

Abúzus / Zneužívanie

Podľa Diagnostického a štatistického manuálu duševných porúch (DSM-IV) je abúzus psychoaktívnych látok definovaný ako „maladaptívny vzorec užívania látky vedúcej ku klinicky významenému poškodeniu alebo psychickej úzkosti, prejavených raz, či viac krát v nasledujúcich 12 mesiacoch“.

Agonista

Látka, ktorá pôsobením na neuronový receptor vyvoláva zhodné reakcie ako látka porovnávaná: napríklad metadon je agonistou heroinu, či morfia na opiátových receptoroch.

Alkohol

Hlavná psychoaktívna zložka je ethanol (C2H5OH). V našej kultúre je táto droga hlboko zakorenená. Je zodpovedná za väčšie zničenie vzťahov a poškodení organizmu až smrti, než všetky ostatné substancie dokopy (s výnimkou tabaku).

Amfetamín

Látka z veľkej skupiny syntetických drog so silným stimulačným (sympatomimetickým) účinkom na centrálnu nervovú sústavu. Najčastejšie zenužívanou skupinou drog tejto skupiny je amfetamín a metamfetamín (pervitín). Blízkou príbuznou skupinou drog sú halucinogénne amfetamíny a látky z okruhu MDMA.

Antagonista

Látka, ktorá pôsobí proti účinkom inej látky. Farmakologicky pôsobí tak, že na neurónovm receptore zabraňuje účinku inej látky (agonistu), a tak vyvoláva špecifický somatický alebo behaviorálny efekt sprostredkovaný pôvodným receptorom.

Antidepresívum

Psychoaktívna látka, liek predpisovaný pre liečbu depresívnych ochorení – je možné na nich vybudovať závislosť. To, že je niečo legálne neznamená, že je to bezpečné (viď alkohol).

Bad trip

Slangový výraz pre negatívny, nepríjemný prežitok po užití drogy. V rôznej miere sa objavujú nasledujúce príznaky: pocit straty kontroly, porucha vnímania vlastného tela, priestoru a času, depresie, úzkosť, bizardné a desivé halucinácie, strach zo zošalenia, smrti alebo katastrofy, zúfalstvo a sebavražedné myšlienky. Primárne sa Bad trip objavuje pri halucinogénoch a psychedelikách, pri ktorých sa ťažšie anticipuje priebeh užitia látky, keďže úzko súvisia s osobnou historiou jedinca, jeho set and settingom.

Barbituráty

Používajú sa ako hypnotiká, anestetiká, alebo tiež niekedy proti epileptickým záchvatom. Je to skupina látok so silne tlmiacimi účinkami na CNS. Akútne a chronické užívanie má podobné účinky ako užívanie alkoholu. Je možné riziko smrtelného predávkovania (to že sú legálne neznamená, že sú automaticky bezpečné – viď viď alkohol). Nahradili ich bezpečnejšie Benzodiazepiny. Vysoké a rýchle riziko závislosti. Kombinácia s alkoholom zvyšuje riziko smrti.

Bongo

Sklenený, umelohmotný, prípadne vlastnoručne z plastových fliaš vytvorený nástroj určený na transport cannabinoidov z rastliny konope ku cannabinoidným receptorom primárne v mozgu. Bongo je efektívnejšie než joint, šlukovka, fajočka. Keďže sa väčšina dymu (a aktívnych látok) udrží vo vnútri nástroja, kde čaká na vdýchnutie (joint je menej efektívny, keďže vietor fajčí spolu s vami).

Cannabis / Konope

všeobecný termín užívaný k označeniu jednotlivých psychoaktívnych i nepsychoaktívnych zložiek celej rastliny konope tzv. marihuany.

Crack / Kokaín / Koks / Sneh

Alkaloid získaný z kokových listov, prípadne syntetizovaný. Bol pôvodne používaný ako lokálne anestetikum (Sigmund Freud bol veľkým fanúšikom), dokonca sa objavoval v Coca-Cole (Coke). Ide o silný stimulant CNS, ktorý vytvára euforiu a pocity bdelosti. Často je predávaný ako biele, priehladné kryštalické vločky, či prášok.

Dealer

Predajca drog. Najčastejšie ide o malú rybu, konečný článok nezákonného obchodu s drogami, ktorý posúva substanciu uživateľovi. Môže ísť o amatérov i o profesionálov, ktorí distribúciu povýšili na vyšší level (mafie prepojené na štátny aparát). Amatéri dealujú väčšinou pre ľahšie zabezpečenie drogy pre svoje potreby. (lacnejšie a ešte aj zarobí)

Detoxikácia

Zmyslom je zbavenie organizmu návykovej látky. To sa môže diať buď bez použitia liekov, alebo za farmakologickej podpory cielenej na prekonanie odvykacích príznakov, absťáku.

Dopamín

Chemická látka, ktorá funguje ako neutransmiter vznikajúci v mozgu, konkrétne v hypotalame. Má rozhodujúci význam pri spracovaní informácií vo frontálnom laloku mozgu v kognitívnych funkciách. Dopamín je spájaný so systémom príjemných vnemov, a s motiváciou k rôznym aktivitám. V určitých častiach v mozgu sa uvoľňuje pri prirodzených príjemných aktivitách, ako je napríklad príjem potravy, sex alebo fyzická aktivita. O tejto teórii sa často diskutuje v súvislosti s mechanizmom pôsobenia drog, ako sú kokaín alebo amfetamíny, ktoré vedú priamo alebo nepriamo k zvýšenej hladine dopamínu v súvisiacich častiach mozgu. Teória je súčasťou neurobiologického výkladu mechanizmu vzniku drogovej závislosti. Ale teória, podľa ktorej je dopamín jednoducho „motivujúca chemikália,“ ktorá bola v raných fázach výskumu bežná, je teraz pokladaná za príliš zjednodušenú. Dopamín sa totiž v mozgu uvoľňuje aj pri nepríjemných podnetoch. Súčasný výskum naznačuje význam dopamínu skôr ako mechanizmus predvídania odmeny. Ako taký by mohol byť spájaný skôr s túžbou ako s potešením.

Droga

Termín má viacero významov. V medicíne odkazuje na niektoré liečivá, ktoré predchádzajú alebo vyliečia chorobu alebo pre zvýšenie fyzickej či psychickej kondície. Vo farmakológii sa termín vzťahuje na niektoré fyziologické procesy v tkanive alebo organizmu. Pôvodne sa vo farmakológii označovala termínom „droga“ sušená časť rastliny určená k terapeutickému využitiu. Často sa pojmom „droga“ rozumie psychoaktívna látka a ešte častejšie ide o synonymum pre drogy nezákonné. Kofein, tabak, alkohol a ďalšie látky sú tiež bežne užívane bez lekárskeho predpisu a sú to tiež drogy, pretože sú užívané primárne pre svoj psychoaktívny efekt.

Drogová politika

Súbor zásad, cieľov a opatrení navrhnutých a prevedených k riešeniu problému drog, hlavne nezákonnách, na úrovni miestnej, štátnej alebo medzinárodnej. Okrem stratégie postihovanie ponuky drog – tzv represie, sa má rozvíjať i sekundárna stratégia – teda na prevenciu proti užívaniu. V súčastnosti sa začína aplikovať tretia stratégia „Harm Reduction“ – znižovanie poškodenia drogami.

Efedrin

Alkaloid, ktorého chemická štruktúra a farmakologický efekt ukazujú podobné efekty ako epinephrin a amfetamíny.

Fínske

Slangový výraz. Umelohmotná fľaša sa naplní vodou, pričom je spodok flaše narezaný/prepálený – pre potreby vypúšťania vody. Na vrchu je Šluk/kotlík s naloženou sušinou konope. Pri zapálení sa spodný otvor odhalí, čím plná fľaša začne zo spodku vytekať. Vzniká podtlak, ktorý ťahá dym zo zapáleného konope do útrob flaše, kde čakajú cannabinoidy na transport k receptorom.

Harm Reduction

Prístup, ktorý znižuje či minimalizuje poškodenie drogami u ôsob, ktoré v súčastnosti nejaké drogy užívajú a nie sú motivovaní k tomu, aby užívanie zanechali. HR sa snaží minimalizovať, obmedziť, či zmierniť riziko ohrozujúce zdravie a život jedinca. (Napríklad alkohol predávaný od 18 roku; dodávka čistých neinfikovaných ihiel pre uživateľov heroínu, aby sa nenakazili napr. AIDS; poskytovanie pravdivých objektívnych informácií, rady, tipy, triky na zníženie potenciálneho poškodenia organizmu.)

Hríbiky / hubičky

Slangový výraz, ktorým sa myslia primárne halucinogénne psychedelické huby najčastejšie rodu Psilocybe (holohlavce, česky lysohlávky) – semilanceata (Holohlavec končistý), bohemica (český), cyanescens (modrejúci) a ďalej rodu Amanita (Amanita muscaria – Muchotrávka červená). Psychedelické huby patria medzi najstaršie halucinogénne látky, archelogické nálezy dokazujú, že mali významné miesto v náboženstve starých národov.
Rod Psilocybe na Wikipédii.

Inhalácia

Aplikácia drogy vdychovaním dymu zo zahriatej (vaporizovanej) alebo spalovanej látky, výparov prchavej látky, prípadne plynu.

Intoxikácia

Stav nastávajúci po aplikácii dostatočného množstva psychoaktívnej látky, ktorej následkom sú zmeny úrovne vedomia, rozpoznávacích schopností, kognitívnych schopností, vnímania, schopnosti úsudku, emócií (afektivity), správania a ďalších psychických funkcií a reakcií. Priebeh intoxikácie je várazne závislý na typu a dávke drogy, je ovplyvňovaný individuálnou hladinou tolerancie, prostredím v ktorom sa uživateľ nachádza i ďalšími faktormi.

Intrapersonálny konflikt

Freudov pojem vysvetlujúci psychodynamiku intrapsychických štruktúr medzi Id (zvieracia časť človeka požadujúca okamžité uspokojenie pudov a potrieb), Ego (Ja zložka, ktorá hľadá ideálne správanie medzi potrebami ID a morálnymi požiadavkami Superega), Superego (zvnútornené pravidlá a morálka od rodičov a kultúry, v ktorej jedinec vyrastá a s ktorou sa identifikuje.) Konflikty medzi ID a Egom sú vyvolané požiadavkami na okamžité uspokojenie zo strany ID a Egom ktoré hľadá pre uspokojenie vhodný okamih (napríklad ID hovorí „som nadržaný“ – Superego hovorí, že treba byť verný. A Ego/Ja teda reaguje, že sexuálny pud vybije na svojej priateľke doma a nie že chmatne na ulici prvú sporne odetú samičku.) Pri braní drogy sa k slovu dostáva ID, pri abstinenčnom syndróme Superego.

Jakartská deklarácia

Prehlásenie podpísané delegátmi 4. medzinárodnej konferencie na podporu zdravia v júli 1997; aktualizuje princípy medzinárodnej podpory zdravia, ktoré boli v hlavných rysoch načrtnuté v Ottawskej charte. Nové dôležité body zahrňujú: definíciu podpory zdravia ako: „umožnenie občanom zlepšit svoje zdravie a zvýšiť svoju kontrolu nad ním“ (konope????); zdôraznenie potreby, aby vlády „investovali do podpory zdravia“; potrebu využitia potenciálu súkromného sektoru vytvárať pokrok a spoluprácu s ním; uznanie výrazných zmien v politickej a sociálnej oblasti, v ktorých sa koncom 20. storočia utvárala politika prístupu k verejnému zdraviu a konečne dôraz na zaisťovanie kvality života.

Joint

Konopná cigareta, ktorá môže byť ušúľaná spolu so zmesou tabaku a sušiny konope, prípadne čisto zo sušiny konope. Typicky má kónický tvar so zúžením u filtru. Ide o najtypickejšie a najsymbolickejšie užívanie konope.

Kodein

Opiát, jeden z najvýznamnejších alkaloidov opia. V organizmu sa demetyluje na morfin. Jeho účinok je preto podobný morfiu, ale omnoho slabší. Jeho potenciál závilosti je menší a preto nepodlieha tak prísnym predpisom ako morfium. Býva súčasťou najrôznejších analgetických zmesí.

Kofein

mierny stimulant CNS, s účinkom vasodilatačným (rozširuje cievy) a diuretickým. Kofein sa nachádza v káve, čaji, čokoláde, Coca-cole a vniektorých iných nealkoholických nápojoch. Akutné a chronické nadužívanie (denný príjem 500mg a viac) s výslednou toxicitou je označované ako „kofeinizmus“. Symptomy zahrňujú nepokoj, nespavosť, zčervenanie tváre, svalové zaškubnutia, tachykardiu, zažívacie poruchy zahrňujúce bolesť brucha, problémy s rečou alebo neusporiadané myšlienky a reč. Existuje abstinennčý syndróm u kofeinistov.

Kýbel

Slangový výraz pre old school metódau dopravenia cannabinoidov do tela. Kýbel/Vedro plné vody slúži ako podtlak, ktorý vznikne ak sa do vedra ponorí narezná flaša, ktorá sa pomaly vyťahuje pri paralelnom zapalovaní kotlíku, ktorý je upevnený na vrchole fľaše. Takto vytvorené bongo s podtlakom vody ťahá dym do útrob flaše, kde cannabinoidy čakajú na transport k receptorom.

LSD

Diethylamind d-formy kyseliny lysergovej, lysergid – je semisyntentická droga odvodená od kyseliny lysergovej, ktoré je jedným z alkaloidov námelu (útvar vytvorený na klase obilia parazitujúcou hubou). Látka objavená Albertom Hoffmanom vroku 1943 – jeho intoxikácia látkou a následná jazda na bicykli domov je považovaná v análoch psychedelickej subkultúry za najznámejší „trip“. V Československu sa LSD aktívne vyrábalo v Opave a Komárne. Na univerzitách boli zaslané dávky s cieľom objasniť účinok. V tých časoch sa malo za to, že LSD dokáže navodiť podobné prežívanie aké majú ľudia postihnutí rôznymi psychozámi – napríklad schizofréniou a že vďaka takémuto prežitku psychiatri a psychológovia lepšie pochopia svojich pacientov, klientov.

Legalizácia

zrušenie zákazu nelegálnej aktivity, napríklad nelekárskeho predaja a konzumácie psychoaktívnych látok. Neznamená to nevyhnutne zrušenie všetkých kontrolných mechanizmov týkajúcich sa danej aktivity – napríklad obmedzenie predaja mladistvým.

Manický syndróm

Patrí medzi afektívne poruchy, predstavuje protipól depresívneho syndrómu. Jedná sa o patologicky elevovanú náladu spojenú s urýchlením psychomotorického tempa. Človek postihnutý týmto syndrómom obyčajne pociťuje veľké množstvo energie, mizne ale výrazne znižuje potrebu spánku. Manický syndrom sa vyskytuje buď ako jedn afáza bipolárne afektívnej poruchy (maniodeprsívny syndróm) alebo samostatne. Môže byť vyvolaný užitím látky s psychostimulačným účinkom.

MDMA / Molly / Extáza / Koleso

syntetický derivát amfetamínu. Je najrozšírenejšia spomedzi tzv. diskotékových, tanečných drog. MDMA je hlavnou látkou obsiahnutou v Extáze (ktorá na čiernom trhu obsahuje rôzne prímesy). Patrí medzi stimulanty, ktoré nakopnú človeka, že dokáže pretancovať celú noc. Na druhú stranu prehrievajú organizmus a hrozí riziko dehydratácie. V súčastnosti sa využíva MDMA pri terapii Post Traumatic Stress Disorder. Vyvoláva pocity šťastia a pohody, znižuje sociálnu inhibíciu. Po užití extázy je človek zhovorčivý, má intenzívne pocity spolupatričnosti. Extáza robí ľudí priateľskejšími, potláča pocity únavy a hladu. Jej užívateľ prekypuje energiou. Medzi bezprostredné telesné účinky patrí zrýchlený tep, zvýšený krvný tlak, prehriata pokožka a svrbenie. Bežná dávka je 75-150 mg.

Metadon

Syntetická droga opiátového typu používaná v udržovacej terapii osôb závislých na opioidoch. Má dlhý polčas účinku a pri liečebnom použití býva obvykle podávaná perorálne, raz denne, pod dohľadom. Ide o látku najviac používanú v západných krajinách pri substitučnej liečbe opiátovej závilosti.

Narkotikum

Chemická látka navodzujúca útlm, zmenu vedomia, poruchu vedomia a necitlivosť k bolesti. Tento termín sa väčšinou používa pre opiáty a opioidy. V bežnej reči a v právnej terminológii niektorých krajín je často nepresne používaný a označujú sa ním všetky ilegálne drogy, bez ohľadu na ich farmakologické vlastnosti (takže aj hulič trávy je „narkoman“, pričom ide samozrejme o nezmysel)

Neurotransmiter

Chemická látka uvoľňovaná z nervového zakončenia na synapsii. Slúži na prenos impulzu cez synaptickú štrbinu a umožňuje tak ďalšie šírenie podráždenia (v nervovom systéme – vzniknutého aktivačného potenciálu) alebo vyvolanie určitej reakcie. Neurotransmitery sa delia na excitačné (s budivým účinkom) a inhibičné (s tlmivým účinkom). K najznámejším neurotransmiterom patria dopamín, serotonín, acetylcholín, GABA a niektoré ďalšie

Neuróza

Funkčná duševná porucha, obtiaže, ktorými trpí neurotik môžu byť subjektívne vnímané ako veľmi nepríjemné, nie je však závažnejšie postihnutá schopnosť správne vnímať a interpretovať realitu. Súčasná klasifikácia duševných chorôb užíva termín „neurotická porucha“ ako nadradený termín pre väčšiu skupinu chorôb, pre ktoré sú charakteristické symptómy ako úzkosť, fóbia, obsesia a kompulzia, poruchy spánku, obavy z budúcnosti, psychická únava, podráždenosť a depresia. Často sa vyskytujú aj telesné obtiaže: pocity horka a chladu, bušenie srdca, bolesti hlavy, kolapsy, triaška.

Nikotín

Alkaloid, ktorý je hlavnou psychoaktívnou látkou tabaku. Má jak stimulačný, tak subjektívne uvoľňujúci účinok. U niektorých osôb zvyšuje bdelosť a kapacitu zamerania pozornosti. U iných znižuje úzkosť a pohotovosť k podráždeniu (irritabilitu), taktiež znižuje chuť k jedlu. Dlhodobé užívanie nikotínu sa stáva kompulzívne. Odvykací syndróm – abstinenčný – sa prejavuje dysforiou, depresiami, nespavosťou, bušením srdca, podráždenosťou, zhoršením koncetrácie a úzkosťou. Vyvoláva fyzickú a psychickú závislosť (pre porovnanie konope fyzickú závislosť nevyvoláva).


Obranné mechanizmy

Mechanizmy, ktoré slúžia k uchovaniu integrácie osobnosti či psychickej rovnováhy – teda k odstránenie úzkosti, ktorá je reakciou na zlyhanie, či neúspech. Rozpracoval ich Sigmund Freud a neskôr jeho dcéra Anna Freudová. Medzi obranné mechanizmy patrí napríklad:
1) Vytesnenie – týka sa situácií, v ktorých mal človek pocity úzkosti, viny, hanby a v ktorých zlyhal – a znamená vytlačenie týchto nepríjemných pocitov do nevedomia („Zase som si zapálil cigaretu...ach... škodí, ale tak... nevadí. Jedna proste nevadí.“).
2) Projekcia – proces, v ktorom človek, aby sa uchránil od úzkosti, pripisuje svojmu sociálnemu okoliu alebo iným jedincom vlastné potlačované pocity a myšlienky („Musíme zlikvidovať tých buzerantov, všetkých ich neznášam.“).
3) Regresia – zostup na vývinovo nižší stupeň psychickej činnosti v obtiažnych situáciach. (napr. dospelé ženy využívajúce otca na finančný príjem „tatinko..... dáš mi prosím ťa nejaké euríčka na topánočky, pekne ťa prosíííííím? :) ☺ ☺ ☺ ).
4) Racionalizácia – sekundárne ospravedlnenie spôsobu správania falošnými motívami („no... možno fakt veľa rodín ten alkohol rozbil a mnoho ľudí poškodil, ale tak... však je legálny. Tak to musí byť ok“) ... a mnohé ďalšie – viď Freudová.

Opiát

Generický názov užívaný pre alkaloidy z rastlín maku (Papaver somniferum) so schopnosťou navodiť analgesiu, euforiu a vo väčších dávkach stupor až kómu (útlm vedomia) a respiračnú depresiu (útlm dýchania) Termín opiát nezahrňuje syntetické opioidy, akými sú heroín alebo metadon.

Opioid

Generický názov užívaný pre alkaloidy z rastlín maku (papaver somniferum), ich syntetická anaoga a látky produikované v ľudskom tele, ktoré interagujú s tými istými špecifickými receptormi v CNS a inde v tele, so schopnosťou tlmiť bolesť a vyvolávať pocit pohody – euforie. Alkaloidy opia a ich syntentická analoga spôsobujú vo vyšších dávkach tiež stupor (útlm vedomia) až kómu (bezvedomie) a respiračnú depresiu (útlm dýchania).

Opium

Surová zmes sa získava vysušením šťavy, ktorá pomaly vyteká po narezaní zrejúcich makovíc rastliny maku (Papaver somiferum) a na vzduchu tuhne. Šťava obsahuje veľké množstvo dôležitých alkaloidov ako sú morfin, kodein, alebo papaverin.

Oxid dusný, rajský plyn

Plyn, ktorý má početné využitie v lekárstve a zubnej starostlivosti, hlavne ako anestetikum a pre ľahký úvod do narkózy. Inhalovanie tohto plynu za iným než lekárskym účelom je staré takmer 200 rokov. Účinok je po vdýchnutí najsilnejší medzi 15 až 30 sekundami po vdýchnutí „povznesený“ pocit trvá 2 až 3 minuty a subjektívne celkom zmizne do piatich minút. Na rozdiel od inhalácie rôznych tekavých látok by oxid dusný nemal spôsobiť výraznejší útlm dychu a srdečnej činnosti, prípadne bezvedomie s rizikom udusenia, což je pri užití tekavých látok pomerne časté. Dlhodobejšie inhalovanie tejto drogy zhoršuje psychomotorické funkcie, kognitívne funkcie, učenie a pamäť.

Paranoidný syndróm

Jeho základnou charakteristikou je vztahovačnosť. Postihnutý si interpretuje realitu spôsobom, ktorý vedie k pocitu ohrozenia a krivdy. Časté sú pocity prenasledovania. Syndrom je málo špecifický, je súčasťou klinického obrazu mnohých chorôb, častý je pri abúzu psychostimulancií (kokain, amfetamín, pervitín). Porucha je významná hlavne vtedy, ak má psychotickú hlbku, kedy pocit ohrozenia môže viesť k agresívnemu správaniu a útokom voči okoliu.

PCP – Fenylcyklidin, „andelský prach“

Psychoaktívna látka s účinkami na CNS, s budivými, bolesť tlmiacimi a halucinogénnymi účinkami. Táto látka bola do klinickej medicíny zavedená ako disociatívne enestetiku, ale jej užívanie bolo zakázané kvôli častému výskytu syndromu zostávajúceho zo straty orientácie, nekľudu a zmätenosti. Látky s podobnými účinkami sú ketamín a dexoxadrol. Obvyklá dávka je 5-15mg. Účinky sa začnú dostavovať po 5 minútach a vrcholia po 30 min. Na začiatku nastupuje euforia, pocit tepla, brnenie, vznášanie sa,... Môžu sa vyskytovať sluchové a vizuálne halucinácie, alemo zmenené vnímanie tela, skreslené vnímanie času a priestoru a rozpad myslenia. Účinky trvajú spravidla 4-6 hod. Behom „dojazdu“ sa môže vyskytnúť sebadeštruktívne násilné správanie.

Pervitin

N-methyl amfetamín. U nás najrozšírenejšia, najviac užívaná stimulačná droga (piko, perník, ). Takmer vždy sa vyrába z liekov – voľne dostupných proti nachladnutiu – obsahujúcich pseudoefedrin, alebo efedrin. „Speed“.

Peyotl (Peyote)

Narezané a usušené plátky (buttons) z rôznych druhov kaktusov (Lophophora williamsii, Anhalonium lewinii) s halucinogénnym účinkom. Peyotl pochádza z Chichuahanskej púšte. Psychoaktívnou látkou je mezkalin, ovyklá dávka je 300-500 mg, účinky trvajú 8-9 hod.V niektorých štátoch USA je úžívanie peyotlu legálne a je to legitímna súčasť náboženských obradov Native American Church.

Prekurzor

Predstupeň konečného štádia chemickej látky (drogy). Pojem Priamy prekurzor sa používa pre prekurzor, ktorý je poslendým krokom ku konečnej podobe výrobku (napríklad efedrin je prekurzorom pri výrobe pervitinu).

Prevalencia

V epidemiologii miera výskytu konkrétneho stavu / situácie alebo nemoci obvykle vyjadrená v počte prípadov na 10 000 ľudí v danej populácii.

Prchavé látky

Substancie, ktoré sa odparujú pri bežných izbových teplotách. Tekavé látky sa inhalujú pre svoje psychoaktívne účinky (tiež sa nazývajú ako inhalanty, inhalancia), do tejto skupiny patria organizcké rozpúšťadlá (nitrbenzeny – toluen), lepidlá, aerosoly, farby, riedidlá, rozpúšťadlá, benzín a nafta, čistiace prostriedky a droga amylnitrát. Niektoré sú toxické pre črevá, obličky, alebo srdce, niektoré poškodzujú mozog a periférnu nervovú sústavu.

Probačný dohľad

Dohľad nad správaním obvineného v skušobnej dobe pri podmienenom zastavení trestného stíhania, alebo dohľad nad správaním páchateľa trestnej činnosti pri podmienenom upustení od potrestania.

Prohibícia

Z historického pohľadu označuje termín obdobia zákazu predaja alkoholu v USA v rokoch 1919 – 1933. S odkazom k tomuto obdobiu a k neúspechu tejto „protialkoholovej politiky“ sa teraz tento termín niekedy používa k popísaniu súčasnej medzinárodnej „politiky kontroly“ (control policy), ktorý má v skutočnosti za cieľ obmedziť zákonné zachádzanie s drogami iba na lekárske a vedecké účely.

Predávkovanie / Overdosis

Užitie akejkoľvek drogy v takom množstve, ktoré vyvolá akútne fyzické alebo psychické nežiadúce účinky. Častý spôsob sebavraždy.Smrteľná dávka konkrétnej drogy sa líši individuálne a v závislosti na okolnostiach.

Príležitostné užívanie

Užívanie drog, ktoré nenaplňuje kritéria závilosti a nie je častejšie než raz za týždeň. Pojmu sa dáva prednosť, pred pojmom rekreačné úžívaniem, ktoré vyvoláva dojem, že každé takové užívanie je užívaním pre zábavu a neberie v potaz napríklad snahu zvládať negatívne emočné stavy alebo iné motívy.

Psychická závislosť

Pojem z veľkej časti zdiskreditovaný, ale miestami stále užívaný pre takvý typ závislosti na droge, ktorý sa neprejavuje vzostupom tolerancie alebo odvykacími absťákovými príznakmi. Modernejšie pojatie pojmu závislosti sa vyhýba odlišovaniu psychickej a somatickej závislosti.

Psychedelický

„Dušu otvárajúci“. Ide o skupinu substancií, ktoré sa radia do kategorie halucinogénov. Väčšina drog má predpovedateľné účinky. Psychedeliká sú ale príznačné tým, že ide o unikátne prežitky, ktoré veľmi súvisia s osobnou minulosťou a náladou jedinca, ktorý ich berie. S prostredím v ktorom sa nachádza (podnety, ktoré mu budú vrážať do vedomia). V skratke ide o takzvaný Set and Setting. Odhaľujú hlboké neverbalizovateľné prežitky. V 60.tych rokoch počas éry hippies sa odštartovala veľká psychedelická revolúcia, kedy sa do ulíc dostali psychedelické látky.

Psychoaktívna látka

Látka, ktorá mení duševné procesy – myslenie, alebo emócie a správanie. Tento pojem, tak isto ako jeho ekvivalent – psychotropná látka, je najviac neutrálny a najpopisnejší a týka sa všetkých druhov látok, povolených i zakázaných. Psychoaktívny neznamená nutne závilosť vytvárajúci.

Psychotropný

Je ekvivalentom termínu „psychoaktívny“. V najširšom zmysle slova znamená „majúci vplyv a účinky na duševný stav“. Z etymologického hľadiska pochádza z dvoch gréckych slov: psyché - duša a trepein - obracajúci, smerujúci k ... Čiže v určitom zmysle by bolo možné chápať tento termín aj ako „smerujúci k duši“, resp. k jej kvalitám, či obsahom.

Rekreačné užívanie

Neodborný a nepríliž presný výraz pre užívanie drog (obvykle nelegálnych) za rôznych spoločenských a rekreačných okolností. Za predpokladu, že dôsledkom nie je vznik závilosti a ďalších problémov. Typickými drogami sú konope, LSD a extáza. Typickými okolonosťami sú párty na bytoch, diskotéky, hudobné festivaly.

Relaps

Návrat k pitiu alebo k užívaniu iných drog po období abstinencie, často doprevádzaný návratom príznakov závilosti. Rýchlost, s ktorou sa príznaky závilosti vrátia, sa považuje za kľúčový indikátor posudzovania stupňa závilosti. Relas býva doprevádzaný súborom príznakov označovaných ako „syndrom porušenia abstinencie“ (depresia, rezignácia, pocity viny, hnev), ktoré prehlbujú a upevňujú obnovené užívanie drogy a môžu viesť k ďalšiemu kolu drogovej kariéry.

Sedatívum

Látka pôsobiaca tlmivo na CNS. Uľaví od úzkosti, navodí ukľudnenie a spánok. Niektoré z týchto látok môžu privodiť amnéziu (strata pamäte), ochabnutie svalstva a majú protikŕčové účinky. Väčšina triedení zahrňuje medzi sedatíva alkohol, barbituráty a chloralhydrát.

Serotonín

Primárne sa nachádza v tráviacej sústave, krvných doštičkách a centrálnej nervovej sústave zvierat, vrátane človeka. Pôsobí ako neurotransmiter, teda pomáha pri prenose nervových signálov. Ovplyvňuje proces spánku a termoregulácie. Často je zjednodušene považovaný za hormón, ktorý prispieva k pocitu pohody a šťastia. Nedostatok serotonínu sa prejavuje sklesnutou náladou, depresiou a poruchami spánku. LSD sa viaže práve na serotonínove receptory.

Steroidy

Prírodné alebo umelo vyrobené hormóny, ktoré viažu lipidy, obsahujúce molekulu cholesterolu, a pôsobia na chemické procesy v tele, rast a na pohlavné a iné fyziologické funkcie. Patria medzi nich hormony kôry nadoblyčiek (adrenalin, noradrenalin), mužské a ženské pohlavné hormóny a ich deriváty.

Stimulancia

Látky ovplyvňujúce CNS tak, že ju aktivujú, povzbudzujú alebo zvyšujú nervovú činnosť (tiež „psychostimulancia“). Patria sem amfetamíny, kokain, kofein, nikotín a niektoré syntetické látky, ktoré znižujú chu k jedlu.

Šluk

Slangový výraz pre kotlík nástroja, do ktorého sa nakladá sušina konope určená na zapálenie a transport cannabinoidov do tela. Väčšinou ide o kotlík zo šlukovky/fajky, ktorý je vtesnaný do uzáveru/štupla flaše, ktorý sa používa na klasické flaškové bongo.

Tabak

Upravené sušené listy Nicotiana Tabacum, ľuľkovitej rastliny, ktorá sa pestuje v mnohých krajinách. Hlavná psychoaktívna zložka je nikotín. Spolu s alkoholom, je tabak najrozšírenejšia rekreačne užívaná droga. Obvykle sa fajčí vo forme cigariet. Tabak má vysoký potenciál závilosti a je príčinou mnohých úmrtí na srdčené choroby a rakovinu pľúc.

Tanečné drogy

Drogy spojované so subkultúrou tanečných párty (styly rave, trance, house, acid house, techno, jungle a iné – tanečná scéna, jednotlivé štýly hudby, tanca, obliekania, vzorcov správanie návštevníkov sa rýchlo menia). Najznámejšou tanečnou drogou je MDMA (čistá forma), ktorá je hlavná súčasť Extázy. Amfetamíny (pervitin) a LSD (i keď psychedeliká ponúkajú silnejší prežitok v prírode).

Tlmivé látky

Látky, ktoré potláčajú, inhibujú alebo znižujú aktivitu centrálneho nervového systému. Hlavnou skupinou tlmičov CNS sú sedatíva / hypnotiká, opioidy a neuroleptiká. Napríklad tlmivé drogy zahrňujú alkohol, barbituráty, anestetiká, benzodiazepiny, heroín a metadon. Antikonvulzíva (lieky obmedzujúce nervové záchvaty – napr. epilepsiu) sú niekedy zahrnuté do skupiny tlmičov pre svoj tlmivý vplyv na abnormálnu nervovú aktivitu.

Tolerancia

Znižovanie účinku drogy pri opakovanom podávaní, či užívaní. Tolerancia sa zvyšuje najrýchlejšie, pokiaľ je droga podávaná často a vo zvyšujúcich sa dávkach. Je užitočné odlišovať metabolickú toleranciu od tolerancie na účinky. Metabolická tolerancia vzniká ako následok pôsobenia enzymov v črevách, ktoré spôsobuje zrýchlenie metabolizmu, zatiaľčo sa znižuje hladina drogy v krvi. Odhaduje sa, že tolerancia je výsledok schopnosti neuroadaptácie, tak isto ako sa organizmus uživateľa učí predvídať a prispôsobovať účinkom drogy.

Toluen

organické rozpúšťadlo, homolog benzenu. Lokálne dráždi, poškodzuje obličky, črevá, dlhodobé užívanie vedie k toxickej encefalopatii. Intoxikácia je podobná opitosti, euforická fáza je však kratšia, skoro nastáva útlm. Toluenisti sú ťažko liečiteľní, kvôli organickému poškodeniu mozgu, ktoré vedie k úbytku intelektových schopností.

Toxicita

Potenciál drogy mať toxické účinky alebo spôsobiť otravu. Takmer všetky látky (napríklad aj obyčajná potrava) majú určitú toxicitu, pokiaľ sú konzumované v odpovedajúcom množstve.

Trankvilizér

Skľudňujúci prostriedok, všeobecný pojem pre niekoľko druhov drog/liekov využívaných k odstráneniu príznakov rôznych duševných chorob. Tento pojem sa tiež môže používať k odlíšeniu týchto liekov od sedatív a hypnotík. Trankvilizéry majú tíšiaci a tlmivý účinok na psychomotorické procesy bez vplyvu na vedomie a myslenie (s výnimkou veľkých dávok)

Vaporizér/Vapík

Pri pálení čohokoľvek vznikajú splodiny, ktoré sú pre dýchacie cesty ohrozením. Vaporizér je prístroj, ktorý nezapáli rastlinu, ale ju iba nahreje na potrebnú teplotu, aby sa účinné látky vyparili. Následne sa obsah saklíku vdýchne. Ide o drahšie prístroje, ktoré chránia dýchacie cesty oproti uživateľom, ktorý konope fajčia.

Výškrab

Slangový výraz. Po spálení rastliny konope zostáva čierna hmota, ktorá sa usadzuje na nástrojoch, cez ktoré sa konope užíva. Po dlhodobejšom užívaní je na stenách kotlíku, fajky, bonga, šluku dostatok hmoty, ktorú niektorí uživatelia „vyškrábu“ a znovu zapália. Ide prakticky o recykláciu zvyškov, pri nedostatku konope.

Závislosť

Závislosť (dependence) a syndróm závislosti je definovaný v ICD-10 (medzinárodné klasifikácie zdravotných problémov) ako súbor behaviorálnych, kognitívnych a fyziologických fenoménov, ktoré sa vyvíjajú po opakovanom užití látky a ktorý typicky zahrňuje nasledujúce prejavy: silné želanie užiť drogu, nutkavá potreba; narušené ovládanie pri jej užívaní, strata vôľovej kontroly; pretrvávajúce užívanie aj napriek škodlivých následkom, neschopnosť odpútať sa navzdory telesným a duševným komplikáciam; priorizácia drogy pred všetkými ostatnými aktivitami a záväzkami, prevažujúca orientácia na životný štýl s drogou, jej zháňanie a zotavovanie sa z jej účinkov; zvýšená/znížená tolerancia; odvykací stav – absťák – pri vysadení alebo nedostatku drogy. Diagnostický a štatistický manuál Združenia amerických psychiatrov považuje za závislosť taký prípad, keď sa v období minimálne dvanástich mesiacov vyskytujú u dotyčnej osoby minimálne tri z nasledujúcich prejavov:

  1. Vytvára sa tolerancia, teda potreba užiť väčšie množstvo drogy.
  2. Pri vysadení drogy sa dostavujú abstinenčné príznaky a dochádza k užívaniu drogy, alebo náhradnej látky kôli tomu, aby sa predišlo abstinenčným príznakom.
  3. Jedinec siaha po väčšom množstve drogy, alebo ju užíva dlhšie, než mal v úmysle.
  4. Jedinec hovorí o prianí užívanie obmedziť, alebo sa neúspešne pokúša obmedziť, či skončiť s užívaním.
  5. Veľa času jedincovi zaberajú činnosti spojené so zaopatrením si drogy, užívaním a následným zotavovaním sa.
  6. Užívanie drogy narušuje zapájanie sa jedinca do spoločenských, odpočinkových a pracovných aktivít.
  7. Jedinec pokračuje s užívaním drogy nehľadiac na problémy s tým spojené.

Ak chceš odoberať novinky,

Máte k tejto kampani otázky, pripomienky, nápady, prípadne chcete pomôcť? Kontaktujte nás mailom, na t. č. +421907 944 374, alebo na Facebooku.

FAQ | dokumenty na stiahnutie | materiály pre médiá | správa adminovi o chybe na webstránke