otazky politikom
 1. Aká je stratégia Vašej strany ohľadne drogovej politiky? Na čo konkrétne sa chcete sústrediť, a s akými odborníkmi spolupracujete?

 2. Ktorí kandidáti na poslancov do NR SR z Vašej strany sa budú intenzívnejšie venovať drogovej problematike, ak u vás takí sú?

 3. Kvôli súčasnému trestnému zákonu sú inak bezúhonní, zväčša mladí ľudia zatýkaní kvôli prechovávaniu malého množstva drog pre vlastnú potrebu. Majú potom problémy zaradiť sa do bežného života, keďže sa na nich hľadí ako na kriminálnikov, a následky trestania sú tak závažnejšie ako dôsledky samotného trestného činu. Nemyslíte si, že je čas na zmenu? Aké riešenie navrhujete?

 4. Aký je postoj Vašej strany k dekriminalizácii konopy a iných drog?

 5. Podporíte legálne regulované liečebné využitie rastlín rodu Cannabis (konopa) vrátane využívania produktov z tejto rastliny podľa typu ochorenia a potrieb pacienta?

sas

Tlačové oddelenie SAS:  

 1. Jedným z bodov volebného programu strany SaS je dekriminalizácia marihuany. V tejto oblasti spolupracujeme s odborníkmi, spomenieme napríklad Tatianu Hičárovú a Pavla Kubů.
 2. Téma dekriminalizácie marihuany patrí do agendy Osobné slobody, ktorej tímlídrom je v strane Sloboda a Solidarita poslanec NR SR Juraj Droba. V parlamente sa dekriminalizácii marihuany venoval poslanec NR SR Martin Poliačik.
 3. Strana SaS je v tejto oblasti najaktívnejšia zo všetkých politických strán a navrhuje hneď niekoľko riešení. Uvedomujeme si, aké následky môže mať pre mladého človeka trestné stíhanie, napríklad nedokončené vzdelanie, záznam v registri trestov, sťažené uplatnenie sa na trhu práce. Trestnoprávny postih za čo i len jednorazové užitie marihuany je v súčasnosti postavený na úroveň usmrtenia z nedbanlivosti či zneužitia tvrdých drog. Dôležitá je však aj účinná prevencia.
 4. V súčasnosti sa viac ako polovica mladých ľudí dostáva do priameho osobného kontaktu s marihuanou. Dekriminalizáciu považujeme za potrebnú, preto je jednou z našich téz. Tu sú návrhy obsiahnuté v našom programe:
  - Prekvalifikujeme držbu marihuany v množstve nepresahujúcom päť gramov sušiny z trestného činu na priestupok, ktorého následkom už nie je záznam v registri trestov
  - Upravíme tresty za priestupky spáchané držbou marihuany tak, že v prípade zadržania množstva menšieho ako dva gramy sušiny budeme tento priestupok riešiť jej konfiškáciou a dohovorom na mieste. Držbu v množstve dva až päť gramov budeme riešiť jej konfiškáciou a alternatívnym trestom so systematickým využitím komplexných odborných preventívnych programov.
  - Pri priestupkoch mládeže do 18 rokov (vrátane držby menšej ako dva gramy) zapojíme do preventívneho programu spolu s mladistvým alebo maloletým aj jeho zákonného zástupcu. Rozšírime možnosti komplexnej odbornej pomoci rodičom mladistvých a maloletých, ktorí o ňu požiadajú z vlastnej iniciatívy pri problémoch so zvládaním výchovy.
  - Predaj alebo pokus o predaj, výrobu alebo iné konanie, ktorého účelom je ekonomický prospech, alebo podanie mládeži, kvalifikujeme i naďalej ako trestný čin.
 5. Áno. Marihuana je pravdepodobne najstaršou liečivou rastlinou. Je nádejou na zmiernenie utrpenia a kvality života u ťažko chorých pacientov v terapii chronickej bolesti, onkologických ochorení, roztrúsenej skleróze (neurodegeneratívne procesy), Parkinsonovej chorobe, Alzheimerovej chorobe a epilepsii. Nechceme brániť využívaniu liečiv vyrábaných z marihuany, ak človeku môžu pomôcť pri liečbe ochorení.

Alojz Baránik: 

 1. Dekriminalizácia užívateľov marihuany a vedecký prístup k riešeniu problémov spojených s užívaním drog.
 2. Našim kľúčovým odborníkom na otázky spojené z užívaním drog a s tým súvisiace problémy je Martin Poliačik. Z hľadiska legislatívy som osobou zodpovednou ja. Naše poznatky a zdroje informácii nie sú obmedzené na Slovensko, ale čerpáme zdroje aj z relevantného zahraničia, kde vo výrazne usporiadanejších spoločnostiach ako je Slovensko je prístup často veľmi iný a s oveľa lepšími výsledkami.
 3. Je čas na zmenu, ktorá však, vzhľadom na rozloženie politických síl vyžaduje osvetu. Tú sme pripravení dôsledne presadzovať poukazom najmä na relevantné iné štáty, kde úprava tejto oblasti je výrazne lepšia. Dekriminalizácia užívateľov je minimum.
 4. Ako vyššie.
 5. Určite.

Lucia Rennerová:
Ja som bola minulý víkend v Amsterdame. Počasie otrasné, ale turistov kopa. Všetci pekne v coffeeshopoch. Mohli by takto chodiť aj k nám! Okrem toho tento týždeň má The Economist titulný článok The right way to do drugs s podtitulkom Legalising cannabis safely. (Článok sme zdieľali na FB 12.2. - pozn. DP) To by si mali prečítať všetci! Neviem, kto má v SaS na starosti drogovú politiku, ale myslím, že SaS je jediná strana, čo presadzuje dekriminalizáciu marihuany. Dnes to vraj nie je téma, ale podľa mňa na to príde! Čo je zakázané, je dobré len pre blaho podsvetia!

Ľubomír Pätoprstý:
Nie som člen strany, teda odpoviem len za seba. Súčasný stav ktorý popisujete je absurdný a žiada si zmenu. Som za legalizáciu nejakého minimálneho množstva na osobnú potrebu, tvrdo trestať treba distribúciu a kšefty s drogami. Čo sa týka legalizácie konope na liečebné účely som jednoznačne za, veď vývoj vo svete je taký. Obávam sa však, že konzervatívne strany nás spoľahlivo podržia v stredoveku.

Ing. Ondrej Kvasnica, PhD.:

 1. Pevnou súčasťou volebného programu SaS od prvých volieb je Dekriminalizácia marihuany (pozri link na strane 92). Je to časť kapitoly pre Osobné slobody a viem si predstaviť, že v záujme rozširovania osobných slobôd sa bude drogová politika strany rozširovať aj na témy týkajúce sa iných drog. Avšak v súčasnosti sa na Slovensku ťažko presadzuje už len dekriminalizácia marihuany, takže SaS sa zatiaľ v rámci programu sústredí na túto tému a bude úspech, ak sa podarí presadiť aspoň niečo "len" z toho. Ja osobne nie som aktívne zapojený v tíme pre Osobné slobody, takže neviem povedať, s akými odborníkmi tím na tomto programe spolupracuje.
 2. Tímlídrom pre Osobné slobody je Juraj Droba a navonok vystupuje s touto témou okrem neho ešte hlavne Martin Poliačik. Ako som napísal, keďže nie som členom tohoto tímu, ani neviem, kto všetko z našich kandidátov jeho členmi sú a teda sa drogovej problematike venujú/v prípade zvolenia budú venovať.
 3. Áno, myslíme, preto navrhujeme dekriminalizáciu marihuany v zmysle nášho programu.
 4. SaS presadzuje dekriminalizáciu marihuany. Čo sa týka iných drog, ako už bolo uvedené, strana sa na ne nesústredí a v programe priamo nezaoberá, ale samozrejme postoj k osobným slobodám je pevne daný a teda som presvedčený, že napríklad k iným drogám s rovnakými účinkami, ako má marihuana, budeme pristupovať rovnako.
 5. V rámci programu nemáme priamo legalizáciu, ale pri dekriminalizácii držby a pestovania v obmedzenom množstve bolo úmyslom aj umožnenie užívania pre liečivé účinky. Takže presadzovať primárne budeme program v tomto rozsahu. Aké má tím pre osobné slobody ďalšie vízie, či je nejaká stranícka zhoda ohľadom legalizácie pre liečebné využitie, to neviem, keďže nie som členom tohoto tímu. Ale ak by som bol poslancom a takáto legalizácia na liečebné účely by bola na stole, tak za mojich súčasných znalostí by som bol ja osobne za. Jedine, že by mi to nejaký väčší odborník vyhovoril, že je tam nejaké skryté veľké riziko. Nakoľko sa tejto téme aktívne nevenujem, určite by som sa s problematikou bližšie zoznámil v prípade akútnej potreby a dal by som na rady odborníkov, ktorí sa jej dlhodobo venujú.

Michal Bróska:

 1. SaS má od svojho vzniku v roku 2009 v programe dekriminalizáciu marihuany. Nepoznám mená konkrétnych odborníkov, s ktorými členovia SaS túto tému konzultujú. Možno aj s Vami :)
 2. Martin Poliačik, Juraj Droba.
 3. Tresty sú neprimerané. Navrhujeme dekriminalizáciu.
 4. dtto.
 5. Počas obdobia vlády I. Radičovej SaS napriek nevôli konzervatívnych strán pretlačila používanie marihuany na lekárske účely.

Juraj Droba:

 1. Naša stratégia sa nachádza v kapitole Osobné slobody v programe SaS do volieb 2016. Odstavec má názov Dekriminalizácia marihuany. Konzultovali sme s viacerými odborníkmi, napr. s Tatianou Hičárovou a viacerými ďalšími.
 2. Droba, Poliačik.
 3. Rozhodne nastal čas na zmenu.
 4. Dekriminalizácia je súčastou nášho programu a sme v strane jednotne ZA.
 5. Liečebné účely tiež jednoznačne ÁNO.

logo skok

Katarína Augustinič:

 1. Sústrediť sa chceme na prevenciu, ta je najdôležitejšia a informovanosť. Podporovať centra, ktoré pomáhajú drogovo závislým.
 2. Kedže sa venujem domácemu násiliu, ktoré súvisí aj s drogovou problematikou, venujem sa aj tejto téme.
 3. Áno, je čas na zmenu a zmenu zákona. Treba však zvoliť správnu mieru. Ja si viem predstaviť napríklad dekriminalizáciu marihuany.
 4. Ako som uz napísala vyššie, viem si predstaviť dekriminalizáciu marihuany, ostatne drogy skôr nie.
 5. Áno.

Martin Chren:
SKOK! v rámci drogovej politiky presadzuje, aby sa polícia a štát zameriavali najmä na prevenciu. V oblasti represie sa majú silove zložky zamerať na dílerov a predajcov, nie na jednoduché trestanie užívateľov. V súčasnosti viac ako polovica mladých ľudí vyskúšala marihuanu, a nič nedocielime tým, že by mali mať všetci zápisy v registri trestov.
SKOK! presadzuje dekriminalizáciu marihuany po vzore Českej republiky, t.j. obmedzené množstvo  na vlastnú spotrebu, vrátane možnosti pestovať si obmedzené množstvo. Nemá zmysel trestať ľudí za to, čo je už v pár kilometrov vzdialenej krajine úplne legálne. Rovnako sme za možnosť lekárskeho využitia konope.
V parlamente sa tejto téme venuje, a bude naďalej venovať, tak predseda strany Juraj Miškov, ako aj ja, poslanec Martin Chren. Ide o základný prístup, ktorý máme k životu a k politike: štát sa nemá ľuďom miešať do osobného života a nemá dávať nezmyselné tresty za aktivity, ktorými človek nikomu inému neubližuje.

olano nova

Veronika Remišová: 
Túto problematiku nemáme vo volebnom programe ako prioritu, ale sme otvorení odbornej diskusii na túto tému.

Mudr. Tibor Hlavatý:

 1. Mám veľmi dobré vzťahy s lekármi ktorí sa drogovej problematike venujú a boli by mojimi poradcami pre danú oblasť.
 2. Nie som vhodná osoba na túto otázku - skúste osloviť centrálu hnutia.
 3. Som za dekriminializáciu marihuany, ktorá z hľadiska škodlivosti nie je diametrálne odlišná od tzv legálnych drôg ako sú alkohol alebo cigarety. Napriek tomu, zatiaľčo užívanie alkoholu je úplne legálne v akomkoľvek množstve (okrem situácií šoférovania a práce) , marihuana s podobnými účinkami je trestná. Mám viacero pacientov, ktorým medicínsky pomáha, dokonca aj keď sa už možnosti modernej medicíny vyčerpali. Považujem za ťažko pochopiteľné, týchto ľudí trestať..
 4. Som za dekriminializáciu marihuany.
 5. Jednoznačne áno, podporím akceptáciu liekov na báze THC aj registrované pestovanie na medicínske účely podľa vzoru Izraela.

logo sns

MUDr. Štefan Zelník (podpredseda SNS a garant pre oblasť zdravotníctva v odbornom kabinete SNS):

 1. Situácia s užívaním drog na Slovensku nie je dobrá, pretože jej užívanie  sa presúva do mladších vekových  ročníkov, preto je našou stratégiou  eliminovať čo najviac používanie  drog. Sme presvedčený, že súčasný hlavný odborník MZ SR MUDr. Ľubomír Okruhlica, CSc je fundovaným odborníkom .
 2. Drogová problematika je multidisciplinárna. Len za  účasti celej spoločnosti a najmä aktrívnej spolupráce rezortov zdravotníctva, školstva, sociálnych veci a práce  ale aj médii,  občianskych združení môžeme dosiahnuť  požadovaný výsledok.
 3. Som presvedčený, že súčasný právny poriadok týkajúci sa používania drog  nie je potrebné meniť.
 4. Sme zásadne proti dekriminalizácii.
 5. Sme presvedčení, že sa nachádza dostatok iných liekov na liečbu. Cannabis s liečby vylučujeme.

lsns

Mgr. Rastislav Schlosár (podpredseda ĽS Naše Slovensko):

 1. ĽS Naše Slovensko bude presadzovat sprísnenie trestov tak za predaj, resp. dílovanie drog, ako aj ich držbu. V našom programe máme tiež zavedenie protidrogových testov na stredných školách.
 2. Téme boja proti drogám sa venuje naša strana ako celok.
 3. Sme rozhodne proti akejkoľvek dekriminalizácii, či legalizácii marihuany, či iných drog.
 4. Sme rozhodne proti akejkoľvek dekriminalizácii, či legalizácii marihuany, či iných drog.
 5. Vzhľadom na príliš vysoké riziko zneužitia, ako aj využívanie informácii a správ o "liečebných účinkoch" na propagáciu marihuany, to nepodporíme.

smk

Tlačové odd. strany SMK:
SMK je konzervatívna strana, nie je za dekriminalizáciu marihuany. Zastáva názor, že dekriminalizácia by mohla viesť k ďalšiemu zvyšovaniu užívania drog a boj proti drogám by nemal dostatočný efekt. Pretože zníženie trestnoprávnej zodpovednosti by len podnecovalo k ďalšiemu užívaniu a šíreniu drog.
Je pravda, že naše zákony nerozlišujú medzi jednotlivými druhmi drog, pritom aj prechovávanie malého množstva napr. marihuany sa podľa zákonov trestá väzením. V skutočnosti sa však v prípade prechovávania malého množstva marihuany vyrubuje väčšinou len podmienečný trest. Je nám jasné, že sa táto otázka nemá zastierať a treba sa jej venovať, nie sme však presvedčení, že dekrimnalizácia je tá správna cesta, ktorá by viedla k znižovaniu užívania zdraviu škodlivých látok.
Otázka dekriminalizácie marihuany je skôr témou pre liberálne strany, SMK ako stredopravá konzervatívna strana vystupuje proti užívaniu drog a zasadzuje sa za prevenciu a osvetu v tejto oblasti. V našom programe je pri objavení problémov s drogami snaha poskytnúť pomoc aj prostredníctvom sociálnych služieb, snaha podporiť mimovládnych organizácie zaoberajúce sa touto problematikou.
Samozrejme, je úplne iné, keď sa drogy využívajú na lekárske účely, pretože v zdravotníctve sú pri istých diagnózach mimoriadne dôležité. Ale v tejto oblasti sú pod prísnym dohľadom. Takéto využívanie drog podporujeme.

logo vzdor

Vzdor-strana práce:

 1. Nakoľko sme revolučnou ľavicovou stranou, zastupujúcou záujmy vykorisťovanej väčšiny, táto téma nepatrí medzi naše priority. Na rozdiel od liberálnych pravicových strán, ktoré tieto témy radi využívajú na prekrývanie skutočných problémov, my plánujeme riešiť predovšetkým najvypuklejšie témy ako nespravodlivá redistribúcia zdrojov, bezbrehé drancovanie celých krajín, vykorisťovanie pracujúcich, chudoba, bezdomovectvo, exekúcie, nedostatok demokracie, atď. Každopádne s dekriminalizáciou marihuany zásadný problém nemáme, a to z viacerých dôvodov – keď je oveľa škodlivejší a návykovejší alkohol legálny a marihuana nie, tak existujú iba dve možnosti: buď zakázať alkohol, alebo dekriminalizovať marihuanu (všetko medzi tým je pokrytectvo najhrubšieho zrna). Nakoľko vieme, ako dopadli niektoré minulé pokusy o legislatívny zákaz predaja alkoholu (prohíbicia), ako jediná spravodlivá možnosť sa ukazuje dekriminalizácia marihuany.
  Zatiaľ nespolupracujeme so žiadnymi odborníkmi z tejto oblasti, nakoľko, ako som sa vyššie zmienil, táto agenda nepatrí medzi naše aktuálne priority.
 2. Nemáme na kandidátke či v členskej základni nikoho, kto by sa tejto problematike obzvlášť venoval. Samozrejme, v rámci vytvárania všeobecného prehľadu v oblasti spoločenského diania priebežne sledujeme aj túto oblasť.
 3. Navrhujeme dôkladne preštudovať dôsledky dekriminalizácie (resp. legalizácie) marihuany v krajinách či regiónoch, ktoré tieto opatrenia zaviedli a na základe vyhodnotenia získaných empirických údajov zvážiť konkréte opatrenia. Máme zato, že držanie 1-5 gramov rastlín s obsahom THC pre vlastnú potrebu by nemalo byť považované za zločin či protispoločenské konanie a že z postihovania užívania marihuany je v konečnom dôsledku viac problémov ako osohu, nehovoriac o jeho zbytočnosti.
  Momentálne sa nad konkrétnymi opatreniami nezamýšľame, ale napr. model, ktorý zvolil Uruguaj počas vlády marxistického prezidenta Josého Mujicu, ponúka hneď niekoľko praktických výhod: legalizáciou výroby a predaja marihuany prišiel organizovaný zločin o časť svojho obchodného portfólia, čím jeho význam klesol; štát získal nezanedbateľný zdroj príjmov navyše; uvoľnil sa tlak na justičné orgány a väzenský systém, keďže množstvo trestancov kleslo o neškodných jednotlivcov, ktorých jediným „hriechom“ bolo, že sa nechali zadržať s vysušenou rastlinou; prostriedky získané z predaja sa dajú efektívne využiť na prevenciu či liečbu závislostí, ktoré sa tak nerealizujú na úkor spoločnosti, práve naopak, nadbytky ostávajú v štátnom rozpočte, čiže môžu sa použiť aj na financovanie iných potrieb spoločnosti.
  Predovšetkým je potrebné vyhodnotiť, do akej miery sa podarilo jednotlivé ciele naplniť a aké celospoločenské dôsledky mala dekriminalizácia (resp. legalizácia) v jednotlivých štátoch.
 4. Ako som uviedol vyššie, dekriminalizáciu marihuany je potrebné zvážiť. Čo sa týka ostatných drog, nad tým neuvažujeme.
 5. Keďže existuje viacero hodnoverných štúdií, vypracovaných nezávislými inštitúciami, ktoré teoreticky aj prakticky dokázali liečebné účinky konope, nemáme problém s jeho plnou legalizáciou pre liečebné účely.

 

logo demokrati slovenska

Mgr. art. Emil T. Bartko:

Moja oblasť je kultúra, školstvo a komunálna politika. Viem, že niektorí kolegovia sa zaoberajú problematikou okolo drog. Väčšina je za riešenie, podobne ako aj vy -  body 3,4 a 5.

 1. Som za dekriminalizáciu konopy! Iné drogy sú predmetom diskusie.
 2. Som za regulované liečebné využitie rastlín!
 3. Trestný  zákon je nezmyselný, stráca logiku. Presne ako to  formulujete. Mal by mať funkciu výchovnú, liečebnú a nie degeneratívnu. Mladí si to nezaslúžia. Nerieši ti pozadie dodávok drog - tí vyviaznu prakticky bez trestu. Preto by mal byť  zákon formulovaný ako ochranný a nie represívny.

 

Ak chceš odoberať novinky,

Podpíš petíciu za triezvu drogovú politiku

Máte k tejto kampani otázky, pripomienky, nápady, prípadne chcete pomôcť? Kontaktujte nás mailom, na t. č. +421907 944 374, alebo na Facebooku.

FAQ | dokumenty na stiahnutie | materiály pre médiá | správa adminovi o chybe na webstránke