Nezákonný postup Úradu vlády SR - zákon o slobodnom prístupe k informáciám vo vzťahu k zákonu o petičnom práve

Predmet: Zákon o petičnom práve - žiadosť o poskytnutie informácií v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám
Dátum: 19.12.2015 19:29
Od: RE/set, o.z.
Komu: Úrad vlády SR

Dobrý deň,

v mene občianskeho združenia RE/set Vás v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v lehote do 8 pracovných dní žiadam o poskytnutie odpovedí na nasledovné otázky v súvislosti s poslednou novelou zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve: 

1. V zmysle poslednej novely č. 29/2015 Z.z. je v § 4 ods. 3 predmetného zákona uvedené, že osoba môže petíciu podporiť aj v elektronickej podobe, ak namiesto podpisu na účely potvrdenia podpory elektronickej petície uvedie svoju adresu elektronickej pošty. Aké ZÁKONNÉ požiadavky (ak nejaké) sa kladú na organizátorov petície vo vzťahu k overovaniu podpory petície zo strany danej osoby? Dôvodová správa k tomuto bodu nie je jasná a naznačený postup je len exemplifikatívny. Prosím o poskytnutie jasného, jednoznačného a oficiálneho postupu pre organizátorov petície v prípadoch podpory elektronickej petície. 

2. Sú podpisy získané od 1.9.2015 v rámci podpory elektronickej petície s uvedením adresy elektronickej pošty namiesto podpisu platné? 

3. V prechodných ustanoveniach § 9b ods 1. predmetného zákona sa uvádza, že petíciu podľa § 4 ods. 4 nemožno podporiť v elektronickej podobe do 31. decembra 2016. Ustanovenie § 4 ods. 4 pritom nie je nijako špecifické pre konkrétny charakter alebo podmienky petície. Prosím o jednoznačné vysvetlenie, čo sa ustanovením § 9b ods. 1 vo vzťahu § 4 ods. 4 myslelo. 

Požadované informácie prosím zaslať na túto e-mailovú adresu v zákonnej lehote. 

S pozdravom, 
JUDr. Rastislav Ďurove 
predseda RE/set, o.z.


 

ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Kancelária vedúcej služobného úradu

odpoved':

Dňa 19. 12. 2015 bolo Úradu vlády SR elektronickou poštou doručené Vaše podanie, ktorým ste požiadali "o poskytnutie odpovedí na nasledovné otázky v súvislosti s poslednou novelou zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve:

1. V zmysle poslednej novely č. 29/2015 Z. z. je v§ 4 ods. 3 predmetného zákona uvedené, že osoba môže petíciu podporiť aj v elektronickej podobe, ak namiesto podpisu na účely potvrdenia podpory elektronickej petície uvedie svoju adresu elektronickej pošty. Aké ZÁKONNÉ požiadavky (ak nejaké) sa kladú na organizátorov petície vo vzťahu overovaniu podpory petície zo strany danej osoby? Dôvodová správa k tomuto bodu nie je jasná a naznačený postup je len exemplifikatívny. Prosím o poskytnutie jasného, jednoznačného a oficiálneho postupu pre organizátorov petície v prípadoch podpory elektronickej petície.

2. Sú podpisy získané od l. 9.2015 v rámci podpory elektronickej petície s uvedením adresy elektronickej pošty namiesto podpisu platné?

3. V prechodných ustanoveniach§ 9b ods. l. predmetného zákona sa uvádza, že petíciu podľa § 4 ods. 4 nemožno podporiť v elektronickej podobe do 31. decembra 2016. Ustanovenie § 4 ods. 4 pritom nie je nijako špecifické pre konkrétny charakter alebo podmienky petície. Prosím o jednoznačné vysvetlenie, čo sa ustanovením § 9b ods. l vo vzťahu § 4 ods. 4 myslelo.".

Úrad vlády SR uvádza, že Vaše podanie vzhľadom na jeho obsah nebolo možné vyhodnotiť ako žiadosť o sprístupnenie informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, nakoľko informačná povinnosť podľa zákona o slobode informácií sa nevzťahuje na výklad právnych predpisov, na výkladové a odborné stanoviská, a pod. Z uvedeného dôvodu považujeme dané otázky nad rámec informačnej povinnosti podľa zákona o slobode informácií. Vzhľadom na uvedené skutočnosti považujeme Váš list zo dňa 19. 12. 2015 za vybavený.

S pozdravom
Mgr. Barbora Kostolianska
kancelária vedúcej služobného úradu


 

Odvolanie proti rozhodnutiu o poskytnutí požadovanej informácie

V zmysle § 19 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto podávam odvolanie proti stanovisku Úradu vlády Slovenskej republiky č. KVSÚ-229/2015 zo dňa 23. 12. 2015, ktorým reagovalo na žiadosť občianskeho združenia RE/set odoslanú e-mailom zo dňa 19. 12. 2015 týkajúcu sa poslednej novely zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve.

Zdôvodnenie:

1. Otázky, ktoré sú v plnom rozsahu uvedené v nižšie citovanom maile ako aj v priloženom stanovisku, voči ktorému smeruje toto odvolanie, boli adresované Úradu vlády SR ako predkladateľovi zákona č. 29/2015 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, teda ako subjektu kompetentnému poskytnúť jednoznačné a oficiálne stanovisko ohľadne postupu organizátorov elektronickej petície v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) predmetného zákona. Ako vyplýva zo znenia prvých dvoch otázok, ich účelom nie je zabezpečiť výklad dotknutého právneho predpisu, ani odborných stanovísk k nemu, ale len jednoznačne vymedziť zákonný postup organizátorov elektronických petícií do zavedenia petičného systému (otázka č. 1), ktorého ustanovenie sa predpokladá až vo vykonávacom predpise do konca roka 2016, ako aj jednoznačnú odpoveď ÁNO alebo NIE, či možno „podpisy“ získané v rámci elektronickej podpory petície podľa § 4 ods. 3 písm. a) predmetného zákona považovať za platné, ak sú získané po 1.9.2015 (otázka č. 2), teda pred zavedením petičného systému. V mene občianskeho združenia RE/set trvám na tom, že tieto uvedené otázky sú relevantnými otázkami v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a že osoba poskytujúca stanovisko Úrady vlády SR v danej veci nerozhodla v súlade s týmto zákonom.

2. Stanovisko Úradu vlády Slovenskej republiky č. KVSÚ-229/2015 zo dňa 23. 12. 2015 je nepreskúmateľné, nakoľko neobsahuje výrok, odôvodnenie ani poučenie o odvolaní, a preto je nevyhnutné ho zrušiť a vrátiť vec na nové prejednanie a rozhodnutie. V zmysle § 47 ods. 1 až 4 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov rozhodnutie musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o odvolaní (rozklade). Odôvodnenie nie je potrebné, ak sa všetkým účastníkom konania vyhovuje v plnom rozsahu. Výrok obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovenia právneho predpisu, podľa ktorého sa rozhodlo, prípadne aj rozhodnutie o povinnosti nahradiť trovy konania. V odôvodnení rozhodnutia správny orgán uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bol vedený pri hodnotení dôkazov, ako použil správnu úvahu pri použití právnych predpisov, na základe ktorých rozhodoval, a ako sa vyrovnal s návrhmi a námietkami účastníkov konania a s ich vyjadreniami k podkladom rozhodnutia. Poučenie o odvolaní (rozklade) obsahuje údaj, či je rozhodnutie konečné, alebo či sa možno proti nemu odvolať (podať rozklad), v akej lehote, na ktorý orgán, a kde možno odvolanie podať. Poučenie obsahuje aj údaj, či rozhodnutie možno preskúmať súdom.

Rozhodnutie o tomto odvolaní žiadam zaslať v zákonnej 15-dňovej lehote od doručenia tohto odvolania v listinnej podobe na adresu občianskeho združenia RE/set uvedenej v záhlaví tohto dokumentu.

S pozdravom,
JUDr. Rastislav Ďurove
predseda RE/set, o.z.


 

ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Kancelária vedúcej služobného úradu

odpoveď:

Dňa 28. 12. 2015 bolo Úradu vlády SR elektronickou poštou doručené Vaše podanie, ktorým ste podali "ODVOLANIE proti stanovisku Úradu vlády Slovenskej republiky č. KVSÚ-22912015 zo dňa 23. 12. 2015, ktorým reagovalo na žiadosť občianskeho združenia RE/set odoslanú e-mailom zo dňa 19. 12. 2015 týkajúcu sa poslednej novely zákona č. 8511990 Zb. o petičnom práve. ".

Úrad vlády SR k predmetnému podaniu uvádza nasledovné skutočnosti:

Dňa 19. 12. 2015 bolo Úradu vlády SR elektronickou poštou doručené Vaše podanie, ktorým ste požiadali "o poskytnutie odpovedí na nasledovné otázky v súvislosti s poslednou novelou zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve:

1 . V zmysle poslednej novely č. 29/2015 Z. z. je v§ 4 ods. 3 predmetného zákona uvedené, že osoba môže petíciu podporiť aj v elektronickej podobe, ak namiesto podpisu na účely potvrdenia podpory elektronickej petície uvedie svoju adresu elektronickej pošty. Aké ZÁKONNÉ požiadavky (ak nejaké) sa kladú na organizátorov petície vo vzťahu overovaniu podpory petície zo strany danej osoby? Dôvodová správa k tomuto bodu nie je jasná a naznačený postup je len exemplifikatívny. Prosím o poskytnutie jasného, jednoznačného a oficiálneho postupu pre organizátorov petície v prípadoch podpory elektronickej petície.

2. Sú podpisy získané od l. 9.2015 v rámci podpory elektronickej petície s uvedením adresy elektronickej pošty namiesto podpisu platné?

3. V prechodných ustanoveniach§ 9b ods. l. predmetného zákona sa uvádza, že petíciu podľa § 4 ods. 4 nemožno podporiť v elektronickej podobe do 31. decembra 2016. Ustanovenie § 4 ods. 4 pritom nie je nijako špecifické pre konkrétny charakter alebo podmienky petície. Prosím o jednoznačné vysvetlenie, čo sa ustanovením § 9b ods. l vo vzťahu § 4 ods. 4 myslelo.".

Dňa 23. 12. 2015 listom č. KVSÚ- 229/2015 Vám bolo oznámené, že Vaše podanie vzhľadom na jeho obsah nebolo možné vyhodnotiť ako žiadosť o sprístupnenie informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, nakoľko informačná povinnosť podľa zákona o slobode informácií sa nevzťahuje na výklad právnych predpisov, na výkladové a odborné stanoviská, a pod. Z uvedeného dôvodu Úrad vlády SR považoval dané otázky nad rámec informačnej povinnosti podľa zákona o slobode informácií.

Podľa § 19 ods. 2 prvá veta zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) v znení neskorších predpisov: "Podanie sa posudzuje podľa jeho obsahu.".

Po posúdení obsahu Vášho podania Úrad vlády SR konštatuje, že Vaše podanie nemožno považovať za rozklad voči fiktívnemu rozhodnutiu povinnej osoby, nakoľko k vydaniu fiktívneho rozhodnutia v danom prípade neprišlo, a to z toho dôvodu, že pri vybavovaní Vášho podnetu označeného ako "Zákon o petičnom práve - žiadosť o poskytnutie informácií v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám" Vám Úrad vlády SR oznámil, že informačná povinnosť podľa zákona o slobode informácií sa nevzťahuje na predmet Vašej otázky, nakoľko informačná povinnosť podľa zákona o slobode informácií sa nevzťahuje na výklad právnych predpisov, na výkladové a odborné stanoviská, a pod. O uvedenej skutočnosti ste už boli informovaný Úradom vlády SR listom č. KVSÚ- 229/2015 zo dňa 23. 12. 2015.

S pozdravom
Mgr. Barbora Kostolianska
kancelária vedúcej služlobného úradu


 

Sťažnosť proti postupu Úradu vlády SR pri poskytovaní informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

V zmysle relevantných ustanovení zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov týmto podávam SŤAŽNOSŤ proti postupu Úradu vlády Slovenskej republiky (kancelária vedúcej služobného úradu) pri poskytovaní informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo vzťahu k žiadosti občianskeho združenia RE/set odoslanú e-mailom zo dňa 19. 12. 2015 týkajúcej sa ustanovení zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.

Odôvodnenie:

Občianske združenie RE/set v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňa 19. 12. 2015 e-mailom požiadalo Úrad vlády SR ako predkladateľa zákona č. 29/2015 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve o oficiálne vyjadrenie k zákonnému postupu organizátorov elektronickej petície v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) predmetného zákona pred zavedením petičného systému, ktorého ustanovenie sa predpokladá až vo vykonávacom predpise, ktorý sa má prijať do konca roka 2016.

Na vyššiu uvedené žiadosť občianskeho združenia RE/set kancelária vedúcej služobného úradu Úradu vlády SR emailom zo dňa 23. 12. 2015 reagovala stanoviskom (kópia v prílohe), že informačná povinnosť Úradu vlády SR sa nevzťahuje na „výklad právnych predpisov, na výkladové a odborné stanoviská a pod.“, a preto danú žiadosť považujú „nad rámec informačnej povinnosti podľa zákona o slobode informácií“, t.j. odmietla sa k otázkam uvedeným v žiadosti akokoľvek meritórne vyjadriť.

Voči uvedenému stanovisku Úradu vlády SR podalo občianske združenie RE/set dňa 28. 12. 2015 odvolanie (kópia v prílohe), v ktorom namietalo, že minimálne prvé dve otázky uvedené v žiadosti o poskytnutie informácií v žiadnom prípade nemožno označiť ako dopyt smerujúci k výkladu daného právneho predpisu, či odbornému stanovisku k nemu, ale len k jednoznačnému vymedzeniu zákonného postupu organizátorov elektronických petícií do zavedenia petičného systému a platnosti „podpisov“ získaných v rámci elektronickej podpory petície podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, ak sú získané po 1. 9. 2015 až do zavedenia petičného systému. Občianske združenie RE/set v odvolaní ďalej namietalo, že pôvodné stanovisko Úradu vlády SR nebolo vydané v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Na vyššie uvedené odvolanie Úrad vlády SR listom č. KVSÚ-229-P/2015 zo dňa 13. 1. 2016 (kópia v prílohe) opäť reagoval negatívnym stanoviskom vo vzťahu k predmetu pôvodnej žiadosti občianskeho združenia RE/set.

Vyššie napadnutý postup Úradu vlády SR pri poskytovaní informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov priamo zasahuje do výkonu práv občanov realizovaných na základe č. 85/1990 Zb. o petičnom práve a znemožňuje ich riadne uplatnenie, pretože ani samotný zákon č. 29/2015 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, ani dôvodová správa k tomuto zákonu jednoznačne neustanovuje, akým spôsobom majú organizátori elektronickej petície postupovať pri získavaní „elektronických podpisov“ do zavedenia petičného systému, a či možno takto získané podpisy považovať za platné.

Nakoľko občianske združenie RE/set považuje predmetnú záležitosť pre reálny výkon dotknutých občianskych práv za natoľko zásadnú a spôsob vybavenia jeho žiadosti za hrubo neprofesionálny a nezákonný, dáva túto sťažnosť zároveň do pozornosti slovenským médiám, na ktoré sa obracia so žiadosťou o mediálnu podporu pri riešení celého prípadu.

S pozdravom,

JUDr. Rastislav Ďurove
predseda RE/set, o.z.

 

Ak chceš odoberať novinky,

Podpíš petíciu za triezvu drogovú politiku

Máte k tejto kampani otázky, pripomienky, nápady, prípadne chcete pomôcť? Kontaktujte nás mailom, na t. č. +421907 944 374, alebo na Facebooku.

FAQ | dokumenty na stiahnutie | materiály pre médiá | správa adminovi o chybe na webstránke