Oslovili sme MZSR ohľadom lieku Sativex

Dobrý deň,

 v mene občianskeho združenia RE/set Vás v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v lehote do 8 pracovných dní žiadam o poskytnutie odpovedí na nasledovné otázky:

1. Je látka/liek s názvom SATIVEX na Slovensku uznaný za oficiálne liečivo, ktoré možno legálne užívať a zaobstarať v slovenských lekárňach?

2. Je možné liečivo SATIVEX užívať na základe lekárskeho predpisu, najmä v prípade chronických zápalových ochorení nervového systému, akým je aj skleróza multiplex?

3. Na koho sa môže pacient s diagnostikovanou sklerózou multiplex obrátiť so žiadosťou o predpísanie lieku SATIVEX?

4. Je liečivo SATIVEX plne hradené na základe zdravotného poistenia, ak sa užíva na predpis? Ak nie, akú čiastku sú zdravotné poisťovne povinné preplácať?

Požadované informácie prosím zaslať na túto e-mailovú adresu v zákonnej lehote.

S pozdravom,

JUDr. Rastislav Ďurove
predseda RE/set, o.z.


Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Komunikačný odbor
Limbová 2, 837 52 Bratislava

odpoved':

Vážený pán Ďurove,
v súvislosti s Vašou žiadosťou, ktorú ste adresovali Ministerstvu zdravotníctva SR
dňa 20. júla 2015, v zmysle zákona č. 21112000 Z. z., si Vás dovoľujeme informovať nasledovne:

1. Áno. Sativex bol zaregistrovaný 12. 6. 2012 podľa zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch
a zdravotníckych pomôckach postupom vzájomného uznania registrácie medzi členskými
štátmi Európskej únie a môže sa v Slovenskej republike legálne používať pri poskytovaní
zdravotnej starostlivosti.

2. Áno. Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis so šikmým modrým pruhom. Sativex je
ústny sprej, ktorý obsahuje výťažky z konope nazývané kanabinoidy.

3. Liečbu Sativexom môže začať len odborný lekár. Sativex je indikovaný ako liečba na
zlepšenie symptómov u dospelých pacientov so stredne ťažkou až ťažkou spasticitou
spôsobenou sklerózou multiplex (SM), ktorí adekvátne nereagovali na inú antispastickú
liečbu, a u ktorých sa počas úvodného skúšania terapie preukázalo klinicky signifikantné
zlepšenie symptómov súvisiacich so spasticitou.

4. Držiteľ registrácie lieku Sativex GW Pharma Ltd., Spojené kráľovstvo nepožiadal o
zaradenie lieku do kategorizačného zoznamu liekov, preto nie je do tohto zoznamu zaradený
a preto zdravotné poisťovne nie sú povinné uhrádzať tento liek zo zdravotného poistenia. V
tejto súvislosti pripomíname, že podľa § 88 ods. 7 písm. a) zákona č. 363/2011 Z. z. o
rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na
základe verejného zdravotného poistenia, že zdravotná poisťovňa môže po vopred udelenom
súhlase poistencovi plne alebo čiastočne uhradiť liek, ktorý nie je zaradený v zozname
kategorizovaných liekov.

S pozdravom

Mgr.Zuzana Čižmáriková
riaditeľka

 

Ak chceš odoberať novinky,

Podpíš petíciu za triezvu drogovú politiku

Máte k tejto kampani otázky, pripomienky, nápady, prípadne chcete pomôcť? Kontaktujte nás mailom, na t. č. +421907 944 374, alebo na Facebooku.

FAQ | dokumenty na stiahnutie | materiály pre médiá | správa adminovi o chybe na webstránke