Oslovili sme MZSR ohľadom CBD

Dobrý deň,

v mene občianskeho združenia RE/set Vás v zmysle zákona č. 211/2000 Z.

z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v lehote do 8 pracovných dní žiadam o poskytnutie odpovedí na nasledovné otázky:

1. Kedy a na základe akého podnetu bola látka Cannabidiol, CBD, chemicky 2-/(1R, 6R)-6-izopropenyl-3-metylcyklohex-2-en-1-yl/-5-pen-tylbenzene-1,3-diol
zaradená do 2. skupiny psychotropných látok v zmysle prílohy č. 1 zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov.

2. Vyplýva zaradenie látky Cannabidiol, CBD, chemicky 2-/(1R, 6R)-6-izopropenyl-3-metylcyklohex-2-en-1-yl/-5-pen-tylbenzene-1,3-diol
do tohto zoznamu omamných a psychotropných látok z nejakého právneho predpisu Európskej únie alebo z medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná? Ak áno, prosím o presné a úplné uvedenie všetkých týchto relevantných právnych predpisov EÚ alebo medzinárodných zmlúv.

Požadované informácie prosím zaslať na túto e-mailovú adresu v zákonnej lehote.

S pozdravom,

JUDr. Rastislav Ďurove
predseda RE/set, o.z.


Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Komunikačný odbor
Limbová 2, 83 7 52 Bratislava

Odpoved':

Vážený pán JUDr. Ďurove,
v súvislosti so žiadosťou, ktorú ste Ministerstvu zdravotníctva SR adresovali dňa 25. júna 2015,
v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z., si Vám dovoľujeme zaslať nasledovné stanovisko:

K otázke číslo 1:
Látka Cannabidiol bola zaradená zákonom č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach
článkom 4, ktorým sa novelizoval zákon 139/1998 z. z. o omamných látkach, psychotropných
látkach a prípravkoch, účinný od l. decembra 20 ll. Podnetom na zaradenie látky Cannabidiol bolo,
že v procese registrácie lieku bol liek Sativex, ktorý obsahuje Cannabidiol a THC, delta-9-
tetrahydrokanabinol. Obe tieto látky obsiahnuté v lieku Sativex boli zaradené do 2. skupiny
psychotropných látok s cieľom, aby sa umožnilo terapeutické využitie tohto lieku. Chemická
štruktúra Cannabidioluje chemicky veľmi podobná chemickej štruktúre THC.

K otázke číslo 2:
Zaradenie látky Cannabidiol do zoznamu omamných a psychotropných látok nevyplýva zo
žiadneho právneho predpisu Európskej únie. Cannabidiol nie je na zelenom zozname (Green List)
OSN a ani Európska únia nevydala rozhodnutie o aplikácii kontrolných mechanizmov na túto látku.

S pozdravom

Mgr.Zuzana Čižmáriková
riaditeľka

CBD Kanabidiol

 

Ak chceš odoberať novinky,

Podpíš petíciu za triezvu drogovú politiku

Máte k tejto kampani otázky, pripomienky, nápady, prípadne chcete pomôcť? Kontaktujte nás mailom, na t. č. +421907 944 374, alebo na Facebooku.

FAQ | dokumenty na stiahnutie | materiály pre médiá | správa adminovi o chybe na webstránke