Hromadná pripomienka k zákonu č. 139/1998

Dňa 23. mája 2017 sa na Ministerstve zdravotníctva SR uskutočnilo rozporové konanie k nižšie uvedeným pripomienkam, pričom zástupcovia ministerstva nám obidve pripomienky v plnom rozsahu zamietli (stručná správa o priebehu konania). Keďže na našich pripomienkach naďalej trváme, táto agenda sa bude nanovo prejednávať v Národnej rade Slovenskej republiky. V tejto súvislosti Vás prosíme o opätovné šírenie tejto podpisovej iniciatívy medzi vašimi známymi, aby želanie verejnosti bolo jasne vidieť. Predpokladáme, že vec sa bude v parlamente prejednávať na jeseň 2017, dovtedy by sme radi vyzbierali 10 000 podpisov. Prosíme, pomôžte nám presadiť zmeny k lepšiemu!


Hromadná pripomienka RASTAMAMA, o.z. k LP/2017/266 - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov

1. Zo zoznamu omamných a psychotropných látok (príloha č. 1 k zákonu č. 139/1998 Z. z.) žiadame z II. skupiny psychotropných látok vypustiť látku: Cannabidiol, CBD, chemicky 2-/(1R, 6R)-6-izopropenyl-3-metylcyklohex-2-en-1-yl/-5-pen-tylbenzene-1,3-diol

TÚTO PRIPOMIENKU POVAŽUJEME ZA ZÁSADNÚ.

ODÔVODNENIE:

Látka CBD nemá omamné ani psychotropné účinky ani na nej nevzniká závislosť. Zaradenie látky Cannabidiol do zoznamu omamných a psychotropných látok nevyplýva zo žiadneho právneho predpisu Európskej únie. Cannabidiol nie je na zelenom zozname (Green List) Úradu OSN pre omamné látky a ani Európska únia nevydala rozhodnutie o aplikácii kontrolných mechanizmov na túto látku. Je to látka bezpečná a je rozšírená aj v bežných potravinárskych produktoch (napr. ľanové semienka). CBD nemá žiadne psychotropné účinky, pričom tento fakt je preukázaný mnohými vedeckými štúdiami. Práve naopak je dokázané, že CBD má antipsychotické vlastnosti, ktoré zmierňujú nežiadúce účinky iných psychotropných látok (odborné vyjadrenia dodáme).

Látka CBD je bežne využívaná aj kvôli svojim významným liečebným účinkom, no na Slovensku je kvôli zákonným obmedzeniam nedostupná, a to aj napriek tomu, že lekárenské preparáty s CBD je možno získať na bežný lekársky predpis vo viacerých členských štátoch EÚ (napr. v Rakúsku, Nemecku, atď.). Takýto režim okrem spôsobovania zbytočného utrpenia mnohým pacientom, ktorým iná liečba nezaberá, na Slovensku zároveň brzdí jej dodatočný výskum.

Z medicínskeho hľadiska pomáha CBD zmierňovať príznaky viacerých závažných ochorení (napr. bolesť, neurodegeneratívne ochorenia, epilepsia) a podľa dostupných informácií nemá závažné a nepríjemné nežiaduce účinky narozdiel od iných oficiálne registrovaných liečiv.

Vzhľadom na vyššie uvedené argumenty je absolútne neopodstatnené, aby látka CBD naďalej ostávala na zozname kontrolovaných látok v zmysle ustanovení zákona č. 139/1998 Z. z.

2. Ustanovenia § 15 ods. 3 zákona žiadame dať do súladu s článkom 28. ods. 2 Jednotného dohovoru OSN o omamných látkach (1961) v znení Protokolu (1972).  Ustanovenie § 15 ods. 3 žiadame doplniť nasledovnými vetami:

“Odrody konopy siatej uvedené v osobitnom predpise4) možno pestovať bez povolenia na ploche menšej ako 100 m2 na záhradnícke účely (okrasné účely a osobnú produkciu stonky a semena). Po zbere úrody konopy siatej je pestovateľ povinný kvitnúce alebo plodonosné vrcholky konopy siatej bezodkladne zapracovať do pôdy.”

TÚTO PRIPOMIENKU POVAŽUJEME ZA ZÁSADNÚ.

ODÔVODNENIE:

Odrody konopy siatej uvedené v citovanom osobitnom predpise nemajú vzhľadom množstvo obsiahnutých účinných látok psychoaktívne účinky, sú v SR vyňaté zo zoznamu I. skupiny omamných látok, a preto neexistuje žiadny relevantný dôvod na obmedzenie ich pestovania pre osobné za rovnakých podmienok, ako je to pri maku siatom, to jest na ploche menšej ako 100 m2 a pri dodržaní navrhovaných obmedzení.


Členovia iniciatívy, ktorí sa zúčastnili rozporového konania s MZ SR:

  1. JUDr. Rastislav Ďurove, trvale bytom Svätoplukova 35, 902 01 Pezinok, OZ RASTAMAMA
  2. Michaela Barkociová, trvale bytom 094 22 Nižný Hrušov č. 92, OZ RASTAMAMA
  3. Richard Prokop, trvale bytom Jasovská 51, 85107 Bratislava, OZ Medicann
  4. Ing. Boris Baňas, trvale bytom Matúškova 1643/20, 026 01 Dolný Kubín, delegát European Industrial Hemp Association, www.EIHA.org

Doteraz
953 podpisov

Cieľ
10000 podpisov

[*] Povinné položky
[1] Nezobrazuje sa verejne

Podpisy (953)

Meno Vek Mesto
Štefan
29
Prešov
Petra
23
Gelnica
Martin
42
Bernolákovo
Daniela
20
Trenčín
Patrik
20
Malacky
Roland
41
Galanta
Erika
44
Topoľčany
Daniel
18
Klin
Marián
24
Bánovce nad Bebravou
Peter
38
Hliník nad Hronom
Peter
26
Gelnica
Sona
34
Bratislava
Rebecca
19
Dunajská Lužná
Alena
28
Krnca
Roman
26
Bratislava
Andrej
26
Gelnica
Michal
29
Pruske
Matej
19
Tvrdošín
Lenka
25
Ružomberok
Peter
27
Malacky
Petitions by Great Joomla!

 

Ak chceš odoberať novinky,

Podpíš petíciu za triezvu drogovú politiku

Máte k tejto kampani otázky, pripomienky, nápady, prípadne chcete pomôcť? Kontaktujte nás mailom, na t. č. +421907 944 374, alebo na Facebooku.

FAQ | dokumenty na stiahnutie | materiály pre médiá | správa adminovi o chybe na webstránke