Alkohol a šírenie toxikománie

Prosím elektronicky podporte text nižšie uvedenej hromadnej pripomienky k návrhu zákona, ktorým sa ustanovujú definície a množstvá omamných látok a psychotropných látok a rastlín a húb obsahujúcich omamné látky alebo psychotropné látky, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (DEKRIMINALIZAČNÝ ZÁKON).

Pri získaní minimálne 500 podpisov sú zástupcovia Ministerstva spravodlivosti SR povinní s OZ RASTAMAMA a pridruženými odborníkmi na prípadnom rozporovom konaní tieto pripomienky osobne prerokovať a zdôvodniť svoje stanoviská.


Hromadná pripomienka RASTAMAMA, o.z. k LP/2017/730 – Zákon, ktorým sa ustanovujú definície a množstvá omamných látok a psychotropných látok a rastlín a húb obsahujúcich omamné látky alebo psychotropné látky, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony:

1. V texte ustanovenia § 174 ods. 1 (trestný čin šírenia toxikománie) žiadame vypustiť slovo „inej“ a slová „než alkoholu“.

TÚTO PRIPOMIENKU POVAŽUJEME ZA ZÁSADNÚ.

Zdôvodnenie:

Ustanovenie trestného činu šírenia toxikománie podľa § 174 ods. 1 Trestného zákona by malo po zapracovaní našej pripomienky vyzerať takto:

"Kto zvádza iného na zneužívanie inej návykovej látky než alkoholu alebo ho v tom podporuje alebo kto zneužívanie takej látky inak podnecuje alebo šíri, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov."

Hoci uvedená pripomienka ide nad rámec obsahu ustanovení v predkladanom materiáli, prekladateľ návrhu zákona v dôvodovej správe jasne deklaroval svoj úmysel upraviť drogovú problematiku komplexne. Na základe uvedeného považujeme našu pripomienku k ustanoveniam trestného činu šírenia toxikománie (§ 174 TZ) za plne relevantnú a mimoriadne dôležitú.

Vyššie uvedenou pripomienkou žiadame ustanovenie trestného činu šírenia toxikománie (§174 ods. 1) upraviť takým spôsobom, aby bola zo skutkovej podstaty tohto trestného činu vylúčená výnimka týkajúcu sa alkoholu. Inými slovami žiadame, aby zvádzanie alebo podporovanie zneužívania alkoholu, ako aj podnecovanie alebo šírenie zneužívania alkoholu bolo rovnako trestné, ako je to u iných (nelegálnych) návykových látok definovaných v § 130 ods. 5 Trestného zákona.

V zmysle súčasných výskumov ako aj dostupných štatistických údajov je zjavné, že zneužívanie alkoholu spôsobuje ťažké zdravotné ako aj sociálne následky v celosvetovom meradle, a to nielen medzi dospelou populáciou ale aj medzi mládežou. Aj v podmienkach Slovenskej republiky sú dôsledky zneužívania alkoholu alarmujúce. O to nepochopiteľnejšie sa javí, že priamo Trestný zákon ako posledná inštancia ochrany práv a chránených záujmov členov našej spoločnosti vylučuje alkohol zo skutkovej podstaty trestného činu šírenia toxikománie, čím náš štát nepriamo podporuje užívanie alkoholu a zároveň zostáva ľahostajný k zdravotným a sociálnym dôsledkom jeho zneužívania, ktoré okrem iného priamo ovplyvňujú produktivitu jeho občanov ak aj výšku nákladov smerujúcich do liečby ochorení spôsobených zneužívaním alkoholu, či sociálnych nákladov a dopadov, ktoré zneužívanie alkoholu priamo či nepriamo produkuje (rozpadnuté rodinné väzby, domáce násilie, nezamestnanosť, škody na majetku a pod.).

Ak je zmysle slovenského trestného práva dôvodné, aby sa zamedzilo podnecovaniu a šíreniu zneužívania nelegálnych návykových látok, je rovnako opodstatnené, aby sa ten istý režim bez výnimky aplikoval aj na zneužívanie alkoholu, ktoré je výrazne rozšírenejšie a problémovejšie ako zneužívanie nelegálnych látok. Už len v samotnej trestnoprávnej rovine je problémovosť alkoholu mnohonásobne vyššia ako u iných nelegálnych látok!

V tejto súvislosti odkazujeme napr. na štatistické údaje poskytnuté Ministerstvom spravodlivosti SR za posledných 10 rokov (na stiahnutie), ktoré jasne dokazujú, že počet trestných činov spáchaných pod vplyvom alkoholu alebo v súvislosti s ním prevyšuje trestné činy spáchané pod vplyvom alebo v súvislosti s nelegálnymi drogami približne 10 až 20-krát! Za toto isté obdobie súdy navyše uložili približne dvojnásobné množstvo protialkoholických liečení než liečení protitoxikomanických.

V tejto súvislosti uvádzame, že vyššie uvedené štatistiky sa týkajú len jednej spoločenskej oblasti (t. j. trestnoprávnych vzťahov), pričom ak by sme mali zohľadniť ďalšie oblasti spoločnosti, je pre nás nepochopiteľné, ako môže náš právny systém udržiavať takúto toleranciu k podpore zneužívania alkoholu a jeho dôsledkom.

Ako reprezentanti občianskej spoločnosti žiadame, aby sa čo najviac obmedzili nežiaduce kultúrne postoje a vzorce správania vo vzťahu k propagácii a šíreniu alkoholu (ako príklad za všetky uvádzame kontroverznú reklamnú billboardovú kampaň na vodku Gas Familia pred areálmi stredných škôl) a na základe vyššie uvedenej pripomienky k predkladanému materiálu so všetkou vážnosťou a podporou verejnosti apelujeme na predkladateľa, aby našu pripomienku zohľadnil a predložil ju na schválenie ako súčasť predkladaného materiálu členom vlády SR poslancom NR SR.

 

2. Vo vlastnom materiáli v čl. V v súvislosti s doplnením zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov žiadame v navrhovanom doplnení ustanovenia § 12 o nový odsek 5 v texte návrhu nahradiť slovné spojenie „podľa odseku 1 písm. b)“ slovným spojením „podľa odseku 1 písm. b) a d)“.

TÚTO PRIPOMIENKU POVAŽUJEME ZA ZÁSADNÚ.

Zdôvodnenie:

Ustanovenie § 12 ods. 1 písm. d) zákona č. 3005/2005 Z. z. zaväzuje orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately uložiť dieťaťu povinnosť zúčastniť sa na výchovnom programe alebo na sociálnom programe. V spojení s navrhovaným doplnením § 12 tohto zákona novým odsekom 5 to bude znamenať, že dieťaťu, voči ktorému sa viedlo konanie o priestupku za neoprávnené prechovávanie omamnej látky alebo psychotropnej látky najviac v nepatrnom množstve, sa okrem povinnosti podrobiť sa odbornej diagnostike ZÁROVEŇ ukladá povinnosť zúčastniť sa aj na výchovnom programe alebo na sociálnom programe zameranom na prevenciu zneužívania návykových látok.

V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že hoci nariadenie povinnosti, aby dieťa v súvislosti s predmetným drogovým skutkom absolvovalo diagnostické vyšetrenie s cieľom overiť jeho prípadnú potrebu liečenia závislosti, sa javí byť opodstatnené, vo väčšine prípadov sa bude jednať skôr o experimentovanie s návykovou látkou než o rozvinutý stupeň závislosti s nutnosťou liečenia dieťaťa. Na druhej strane ale považujeme za kľúčové, aby takéto deti dostali všetky možné dostupné informácie o rizikách a dôsledkoch zneužívania návykových látok, aby v budúcnosti mohli robiť zodpovednejšie životné rozhodnutia. Pre tieto väčšinové prípady je preto dôležité doplniť toto ustanovenie o uloženie povinnosti absolvovať výchovný alebo sociálny program zameraný na prevenciu zneužívania takýchto látok.

Navrhované doplnenie návrhu ustanovenia § 12 ods. 5 predmetného zákon vytvára právny základ na realizáciu programov sekundárnej prevencie pre mládež realizovaných ako súčasť výchovného alebo sociálneho programu v prípade spáchania priestupku neoprávneného prechovávania omamnej alebo psychotropnej látky najviac nepatrnom množstve. Mladistvé osoby predstavujú zraniteľnú skupinu osôb a v prípadoch užívania omamných alebo psychotropných látok (aj keď väčšinou len v rovine experimentovania) je nevyhnutné venovať im zvýšenú pozornosť.

Predkladateľ pri príprave návrhu zákona úzko spolupracoval s rezortom školstva, v gescii ktorého by sa mali vyššie uvedené programy sekundárnej prevencie realizovať. V tejto súvislosti Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) v pôsobnosti Ministerstva školstva SR dlhodobo pripravoval podmienky na implementáciu medzinárodne osvedčeného projektu FreD, ktorý sa v rôznych obmenách využíva v rámci 16 členských štátov Európskej únie. Uvedený projekt čerpá z koordinovaného spolupôsobenia represívnych zložiek (orgány polície) a pomáhajúcich zložiek (centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie) a kombinuje informačný prístup a zážitkové učenie, ktoré sú zamerané na rozvoj sociálnych kompetencií, nácvik zručností pre účinné zvládanie rizikových situácií ako aj na rozvoj osobnosti. Obsahom uvedeného programu FreD v rozsahu 8 hodín sú kľúčové tematické body, akými sú náuka o omamných alebo psychotropných látkach, právny stav, zdravotné súvislosti, sociálne správanie a možnosti pomoci. V konečnom praktickom ohľade je cieľom tohto programu viesť mladých ľudí k väčšej informovanosti o rizikách užívania omamných alebo psychotropných látok a ich zodpovednejšiemu rozhodovaniu v budúcnosti.

Nakoľko predkladaný návrh zákona predpokladá pozitívny dopad na štátny rozpočet, otvára sa ideálna možnosť, aby uvedené preventívne výchovné a sociálne programy boli financované predovšetkým z výnosov z pokút ukladaných za drogové priestupky podľa navrhovaného § 30 ods. 2 písm. i) zákona o priestupkoch. V zmysle tohto postupu je teda možné ustanoviť samofinancujúci model drogovej prevencie pre mládež, ktorý si nebude vyžadovať dodatočné prostriedky zo štátneho rozpočtu.


Členovia iniciatívy, ktorí sa zúčastnia prípadného rozporového konania s predstaviteľmi Ministerstva spravodlivosti SR:

1. JUDr. Rastislav Ďurove, trvale bytom Svätoplukova 35, 902 01 Pezinok, OZ RASTAMAMA
2. Bc. Marek Lukačovič, trvale bytom Komenského 3043/39, 926 01 Sereď, OZ RASTAMAMA

Doteraz
115 podpisov

Cieľ
5000 podpisov

[*] Povinné položky
[1] Nezobrazuje sa verejne

Podpisy (115)

Meno Vek Mesto Poznámka
Jakub
26
Považská Bystrica
Sandra
28
Rožňava
Rastislav
39
Moravský Svätý Ján
Robert
32
Zlaté Moravce
Lýdia
20
Trenčín
Peter
58
Partizanske
Jana
46
Partizanske
Roman
28
Stará Turá
Štefan
23
Kalinkovo
Zdenko
39
Žilina
Stanislav
24
Ružomberok
Juraj
20
Trečín
Maru
61
Bratislava
Matúš
18
Prievidza
Erik
26
Humenné
Stanislav
BRATISLAVA
Ľubomír
28
Košice
Michal
Bratislava
Gabriela
53
Šaľa
Martin
36
Žiar nad Hronom
Petitions by Great Joomla!
 

 

Ak chceš odoberať novinky,

Máte k tejto kampani otázky, pripomienky, nápady, prípadne chcete pomôcť? Kontaktujte nás mailom, na t. č. +421907 944 374, alebo na Facebooku.

FAQ | dokumenty na stiahnutie | materiály pre médiá | správa adminovi o chybe na webstránke